Fii reporter pentru o zi. TRIMITE STIREA TA
Anunturi OLTTV
Inchide anunt

Vând apartament 4 camere

Vând apartament 4 camere, recent renovat (aer condiționat, centrală termică), bl. FA13, sc. 5, et. 2, ap. 6, str. Libertății, nr. 3 - Slatina. Blocul este de cărămidă, reabilitat termic. Relaţii la telefon: 0728509316
 

Inchide anunt

Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială- Gratuitate consum 5 mc apă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială vă prezintă Gratuitate consum 5 mc apă
Se acordă în baza HCL nr. 88 / 2004 referitor la  aprobare acordare familiilor aflate în nevoi sociale a
unui consum de 5 mc apă, lunar, a cărui valoare va fi suportată de la bugetul local, cu modificările
și completările ulterioare
Beneficiază: familiile care au venituri sub 1000 lei/membru de familie și nu detin vreunul din bunurile considerate a nu fi de stricta necesitate (vz. Lista de mai jos)
Cererea se depune la Serviciul public Protecţie şi Asistenţă Socială cu sediul în Slatina, str. Fraţii Buzeşti, nr. 6, în perioada 1 – 15 a fiecarei luni
Se acordă - începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea, numai pe perioada de timp cât sunt îndeplinite condiţiile legale.
Principalele acte necesare:
- Actele privind componenţa familiei (CI/BI certificate de naştere, căsătorie, deces, hotărâri judecătoreşti, etc.)
- Acte de venituri (adeverinţă salarii, cupon pensii, handicap, etc.)
- certificat de venituri mobile şi imobile eliberate de Direcţia Generala Economică a Primăriei municipiului Slatina;
- adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este in relatie contractuala cu CAO pentru furnizarea apei, pentru consumatorii individuali;
- adeverinta de la Asociatia de proprietari/locatari in care sa se precizeze numarul membrilor de familie luati in calcul la repartizarea cheltuielilor de intretinere;
- alte acte considerate necesare, pentru cazurile particulare.
De reținut: Deţinerea unuia dintre bunurile cuprinse în LISTA BUNURILOR care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, conduce la încetarea acordării gratuității la apa.
Atenţie!
- documentele care se prezintă în copie vor fi însoţite obligatoriu de documentele originale pentru verificarea conformităţii datelor
- adeverinţele nu se prezintă în copie (doar original)
Neconcordanţa între datele declarate şi cele reale atrage după sine:
- sistarea gratuităţii consumului de apă ;
- recuperarea sumelor aferente gratuităţii acordate necuvenit;
- sesizarea organelor de cercetare penală.

Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat, etc.
Mijloace transport
2. Autoturisme
3. Autoutilitare
4. Autocamioane cu sau fără remorci
5. Şalupe
6. Bărci cu motor
7. Scutere de apă
8. Iahturi
9. Autobuze
10. Microbuze
Terenuri
11. Terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, cu suprafaţă mai mare de 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală
12. Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte cu potenţial productiv (exploatabile) cu suprafaţă mai mare de 1,5 ha pentru familiile cu 1-3 membrii şi 2 ha pentru familiile cu peste 3 membrii
Depozite bancare
13. Depozite bancare mai mari de 3000 lei/persoana singura respectiv 6000 lei/familie


Cu excepţia anexelor gospodăreşti, garajelor, uscătoriilor
Excepţie: familiile în componenţa căreia exista un membru încadrat în grad de handicap grav/accentuat pot deţine în proprietate/folosinţă un autoturism.

 

Inchide anunt

Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială -Stimulentul educaţional

Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială vă prezintă Stimulentul educaţional
- Tichetul social pentru grădiniţă -
Se acordă în baza Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării
în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Beneficiază: copiii din familii defavorizate, cetăţeni români / străini/ apatrizi care au domiciliul sau reşedinţa în Slatina, în vederea creşterii accesului la educaţie al acestora.
Criterii: trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
- copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- venitul lunar pe membru de familie este de până la 284 lei.
Condiţii: acordarea tichetului social este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă.
Cuantum tichet social: 50 lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional.
Acte necesare :
- livret de familie (original şi copie);
- acte identitate părinţi, certificate naştere copii aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;
- certificat de căsătorie;
- hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei / încuviinţare adopţie, potrivit legii;
dispoziţie a conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului;

- hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
- hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
- hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
- hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt;
- după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
- adeverinţă înscriere la grădiniţă;
- acte privind veniturile realizate de membrii familiei (documentele justificative sunt înscrise in cererea tip pusa la dispoziţie gratuit şi pot fi: adeverinţe, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor).
Atenţie!
- documentele care se prezintă în copie vor fi însoţite obligatoriu de documentele originale pentru verificarea conformităţii datelor;
- adeverinţele nu se prezintă în copie (doar original)
Depunere Solicitări / Informaţii:
Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială – str. Fraţii Buzeşti, nr. 6, tel. 0249.418.663, 0249.418.660
 

Inchide anunt

Direcţia Protecţie şi Asistență Socială - Informații privind plata contribuției lunare de întreţinere a copiilor înscrişi în creșă

Informații privind plata contribuției lunare de întreţinere a copiilor înscrişi în creșă

 

In conformitate cu art. 71 alin. (3) din Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, aprobată prin HG nr. 1252/2012, contribuţia lunară a părinţilor/reprezentanţilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscrişi la unitatea în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară (creșă) se realizează cu plata în avans pentru o lună calendaristică.


Plata se face la sediul Direcției Protecție și Asistență Socială, din Slatina, str. Frații Buzești, nr. 6, conform următorului program:

Luni:           8.30 – 15.30 (pauza de masa între orele 12.00 – 12.15)

Miercuri:    9.30 – 12.00

13.00 – 17.45

Inchide anunt

Direcţia Protecţie şi Asistenă Socială - LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA

  Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială vă prezintă LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social (aprobata prin HG nr. 50/2011 cu modificările și completările ulterioare)

   

  Bunuri imobile
  Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
  Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
  Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare)
  Autoturism / Autoturisme şi/sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
  Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
  Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
  Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
  Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
  Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
  Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
  Depozite bancare
  Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii
  Terenuri/animale şi/sau păduri
  Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie


  NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social, precum și a următoarelor prestații:
  - alocația pentru susținerea familiei
  - ajutorul pentru încălzirea locuinței.


   

 

Inchide anunt

Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială vă prezintă Ajutorul social

Ajutorul social


Se acordă în baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Beneficiază: familiile care au venituri sub următoarele plafoane:


 • 142 lei pentru persoana singură ;

 • 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane ;

 • 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane ;

 • 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;

 • 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;

 • câte 37 lei pentru fiecare altă persoane care face parte din familie în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare


 Cuantumul – se stabileşte ca diferenţă între sumele prevăzute mai sus şi venitul net lunar pe familie.

Se acordă - începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea, numai pe perioada de timp cât sunt îndeplinite condiţiile legale.

Principalele acte necesare:


 • Actele privind componenţa familiei (CI/BI certificate de naştere, căsătorie, deces, hotărâri judecătoreşti, etc.)

 • Acte de venituri (adeverinţă salarii, cupon pensii, handicap, etc.)

 • adeverinţă elev/student - cursuri de zi

 • acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;

 • certificat de venituri mobile şi imobile eliberate de Direcţia Economică Slatina;

 • adeverinţă AJOFM - Olt pentru persoanele apte de muncă


De reținut: Deţinerea unuia dintre bunurile cuprinse în LISTA BUNURILOR  ce conduc la excluderea acordării ajutorului social aprobată prin HG nr. 50/2011 cu modificările și completările ulterioare, conduce la excluderea acordării ajutorului social.

 Atenţie!


 • documentele care se prezintă în copie vor fi însoţite obligatoriu de documentele originale pentru verificarea conformităţii datelor

 • adeverinţele nu se prezintă în copie (doar original)

 • Neconcordanţa între datele declarate şi cele reale atrage după sine : sistarea ajutorului social; recuperarea sumelor încasate necuvenit; sesizarea organelor de cercetare penală.

Inchide anunt

Vând apartament 3 camere

Vând apartament în Slatina, zona Școala de Poliție, et. 1, (două apartamente pe nivel), 3 camere, decomandat, 3 balcoane, 2 băi, cu îmbunătățiri (centrală termică, aer condiționat, catv). Preț la vedere.
Relații la telefon: 0729124203
 

Inchide anunt

Ofer spre închiriere spațiu comercial

Ofer spre închiriere spațiu comercial cu destinație alimentație publică, toate dotările, cu terasă. Spațiul este situat pe șoseaua națională Slatina - Pitești, în intersecția Scornicești, pe partea dreaptă (clădirea Rulgrup). Închiriez la aceeași locație teren 450 mp.
Relații la telefon: 0766303221 

Inchide anunt

Caz umanitar

Micuțul Zaharia Sorin în vârstă de 3 ani are nevoie de ajutorul nostru.
Copilul este orb din naștere la un ochi, iar acum are nevoie de o intervenție chirurgicală costisitoare. El este diagnosticat cu retină blastom. Cei care îl pot ajuta sunt rugați să doneze în următorul cont: RO27BTRL04501201T36298xx