Fii reporter pentru o zi. TRIMITE STIREA TA
Secretariat/Anunțuri : 0349802930 || Redacție : 0349417241 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Anunturi OLTTV
Inchide anunt

Serviciul de intermediere obținere Alocație de stat pentru copii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială
vă prezintă
Serviciul de intermediere obținere Alocație de stat pentru copii.

Se acordă în baza:
• Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat, republicată (4), cu modificările şi completările ulterioare;
• art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin HG nr. 577/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Beneficiază:
• copiii în vârstă de până la 18 ani;
• tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora;

Nota: Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.
Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.
Cuantumul
• 200 lei pentru:
- copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap
• 84 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora;
Solicitarea dreptului de alocaţie de stat pentru copii.
• se face pe baza de cerere tip care se pune gratuit la dispoziția solicitantului, la care se atașează următoarele:
- carte identitate ambii părinți / reprezentant legal (copie + original)
- după caz, certificat deces părinte (copie + original)
- certificat de naștere copil (copie + original)
- certificat căsătorie (copie + original)
- livret de familie în care a fost înscris copilul nou-născut (copie + original)
- extras bancar cu contul IBAN al solicitantului (in condițiile in care nu se dorește plata prin mandat poștal)
- dosar cu șină
• cererea se face, în numele copilului, de către părinți/reprezentantul legal.
Depunere cereri pentru solicitanții cu domiciliul în Slatina, județul Olt: la sediul Direcției Protecție și Asistență Socială - Slatina, str. Frații Buzești, nr. 6, Biroul nr. 5, conform programului:
Marţi și Joi: 08,00-12,00
12,15-16,30
Stabilirea dreptului la alocația de stat:
• se face de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială – Olt, începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii;
• în cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocației de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni
Informații suplimentare:
• la sediul direcției: str. Frații Buzești, nr. 6,
• telefon/fax: 0249418660/024941866
 

Inchide anunt

Plata contribuției lunare de întreţinere a copiilor înscrişi la creșă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DirecţiaProtecţieşi Asistenţă Socială vă prezintă
Informații
Privind plata contribuției lunare de întreţinere a copiilor înscrişi la creșă
In conformitate cu art. 71 alin. (3) din Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, aprobată prin HG nr. 1252/2012, contribuţia lunară a părinţilor/reprezentanţilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscrişi la unitatea în care se oferă servicii de educaţieantepreşcolară (creșă) se realizează cu plata în avans pentru o lună calendaristică.
Plata se face la sediul Direcției Protecție și Asistență Socială, din Slatina, str. Frații Buzești, nr. 6, conform următorului program:
Luni: - Joi 9.00 – 11.00
13.00 – 16.00
 

Inchide anunt

Informaţii privind calendarul de activități referitor la soluționarea solicitărilor pentru înscrierea copiilor la creşă anul şcolar 2019/2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SLATINA vă prezintă Informaţii privind calendarul de activități referitor la soluționarea solicitărilor pentru înscrierea copiilor la creşă anul şcolar 2019/2020

 

Dosarele pentru înscrierea copiilor la cresă pentru anul şcolar 2019/2020 s-au depus în perioada 02.05 – 30.06.2019.

Intrucât numărul de solicitări depăşeşte numărul locurilor disponibile, dosarele pentru admiterea copiilor în creşă vor fi departajate, aplicându-se următoarele criterii:
a) Domiciliul părinţilor /reprezentanților legali este cât mai apropiat de creşa la care se solicită înscrierea (dovedit prin copia actului de identitate)
b) Părinții/Reprezentanții legali au raportul de muncă/serviciu nesuspendat
c) Părintele/Reprezentantul legal care se află în concediu pentru cresterea copilului iși reia activitatea până în luna decembrie 2019
d) Părinții/Reprezentanții legali frecventează o unitate de învățământ la forma de zi
e) Familia are mai multi copii in îngrijire
f) Fraţi sau surori care frecventează grădiniţe care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa
g) Copii gemeni
h) Părinte unic
i) Cazuri sociale


Calendar activităţi:

01 – 15.07 Analiza dosare şi stabilire punctaje în vederea întocmirii listei cu copiii ce ar putea fi admişi în limita locurilor disponibile existente;
16.07 Afişare Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere pentru a frecventa creşa în anul şcolar 2019/2020.
Parintele/Reprezentantul legal al copilului, care consideră că punctajul acordat nu a fost calculat corect, poate depune contestație la Direcția de Asistență Socială Slatina, cu sediul temporar în str. Nicolae Bălcescu, nr. 22 (Centrul de îngrijire și igiena corporală).
26.07 Ultima zi pentru depunerea contestaţiei privind punctajul acordat copilului
05.08 Afişare lista finală copii admişi după soluţionarea contestaţiilor.
12 – 23. 08 Redactare și comunicare adrese către parinti/reprezentanti legali privind inscrierea efectiva la cresa a copiilor din lista finala.

 


 

Inchide anunt

Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SLATINA

vă prezintă informații privind


Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei


Temei legal: HCL nr. 341/22.12.2017 referitor la acordare sprijin la constituirea familiei, modificată și completată prin HCL nr. 44/2019
Beneficiază: familia care îndeplinește cumulativ, la data solicitării, următoarele condiții:
a) fiecare dintre soți:
1. se află la prima căsătorie
2. are vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani (neîmpliniți);
b) cel puțin unul dintre soți are domiciliul în Slatina;
c) căsătoria a fost încheiată în municipiul Slatina, după data de 01.01.2018.

Condițiile prevăzute lit. a) pct. 1 și lit. b) trebuie să fie îndeplinite și la data efectuării plății, în caz contrar, dreptul încetează.
Cuantum: 1000 lei/familie.
Cererea se depune la: Direcția de Asistenţă Socială – Slatina cu sediul temporar în Slatina, str. Nicolae Bălcescu, nr. 22, în termen de 60 de zile de la data încheierii căsătoriei.
Acordarea dreptului: se face prin dispoziția primarului și se va comunica postal solicitantului.
Plata sprijinului financiar: se efectuează de către Direcția de Asistență Socială Slatina în funcție de opțiunea solicitantului prin casierie pe bază de stat de plată sau în cont bancar, în termen de 45 de zile de la data emiterii dispoziției primarului
Documente necesare:
- Actele de identitate ale soților (copie);
- Certificat căsătorie (copie).

De reținut: Modificările privind starea civilă a soților, respectiv desfacerea, desființarea sau încetarea căsătoriei care intervin până la plata sprijinului financiar, conduc la neacordarea dreptului.
Sumele încasate în condițiile necomunicării de către oricare dintre soți a modificărilor privind starea civilă a acestora precizate mai sus, sunt considerate acordate necuvenit și vor fi recuperate în condițiile legii percepându-se dobânzi și penalități de întârziere.

Atenţie!
- documentele care se prezintă în copie vor fi însoţite obligatoriu de documentele originale pentru verificarea conformităţii datelor.

 

 

Inchide anunt

Ajutorul lunar pentru plata serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SLATINA

vă prezintă
Ajutorul lunar pentru plata serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Se acordă în baza HCL nr. 365/2018 referitor acordarea ajutoarelor lunare de la bugetul local în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Beneficiază: persoanele singure sau familiile care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
• au domiciliul și locuiesc efectiv în municipiul Slatina la adresa pentru care se solicită ajutorul;
• pentru locul de consum există relație contractuală (individual sau prin asociația de proprietari) cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
• au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat în plată (în prezent 2.080 lei)
• nu dețin vreunul din bunurile considerate a nu fi de stricta necesitate (vz. Lista atașată)
Cererea se depune la Direcția de Asistenţă Socială Slatina, cu sediul temporar în str. Nicolae Bălcescu, nr. 22 (Centrul de îngrijire și igiena corporală) în perioada 1 – 15 a fiecarei luni. Cererea tip se distribuie gratuit.
Se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea, numai pe perioada de timp cât sunt îndeplinite condiţiile legale.
Cuantumul ajutorului lunar se stabilește prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în luna pentru care se acordă ajutorul, în limita a 2 mc/persoana, dar nu mai mult decât consumul efectiv.
În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuală se acorda după cum urmează:
Media veniturilor (în lei) este cuprinsa între:
0 - 500 500,1 - 1000 1000,1 - 1500 lei 1500,1 – 2079,99
Compensare 100%, 80%, 50% 20%
In condițiile în care, după aplicarea cotei procentuale aferente transei de venit realizat de către beneficiari, valoarea ajutorului lunar este mai mică decat contavaloarea a 2 mc înmulțit cu numărul de membrii din familie, se acordă valoarea rezultată din calcul.
Principalele acte necesare:
- acte privind componenţa familiei (CI/BI certificate de naştere, căsătorie, deces, hotărâri judecătoreşti, etc.)
- acte de venituri (adeverinţă salariu, cupon pensie / indemnizație handicap, etc.)
- certificat de venituri mobile şi imobile eliberate de Direcţia Generala Economică a Primăriei municipiului Slatina;
- adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este in relatie contractuala cu CAO pentru furnizarea apei, pentru consumatorii individuali;
- adeverinta de la Asociatia de proprietari/locatari in care sa se precizeze numarul membrilor de familie luati in calcul la repartizarea cheltuielilor de intretinere;
- alte acte considerate necesare, pentru cazurile particulare
Documentele care se prezintă în copie vor fi însoţite obligatoriu de documentele originale pentru verificarea conformităţii datelor.

Atenţie!
Gratuitatea la apă (5mc /lună/persoana singura sau familie) acordată în temeiul HCL nr. 88/2004, cu modificările şi completările, NU SE MAI ACORDĂ.

 

 

 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului lunar de la bugetul local în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

 

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă
Bunuri mobile aflate în stare de funcţionare
1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii


NOTĂ:
Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului lunar de la bugetul local în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.


 

Inchide anunt

Compania de Apă Olt igienizează rețeaua de apă.

În vederea îmbunătăţirii calităţii apei potabile furnizate beneficiarilor, S.C. Compania de Apă Olt S.A., va efectua spălări ale reţelelor publice de alimentare cu apă potabilă în municipiul Slatina, în zilele de 22, 23, 24 și 25 iulie 2019.
În acest sens, vă facem cunoscut programul acestor lucrări:
– 22 şi 23 iulie 2019, spălări ale reţelelor publice de alimentare cu apă potabilă, din partea de jos şi din partea de sus a municipiului Slatina, de la ora 21³° până a doua zi la ora 05³°.
– 24 și 25 iulie 2019, spălări ale reţelelor publice de alimentare cu apă potabilă, din partea de sus a municipiului Slatina şi din comuna Slătioara, de la ora  21³° până a doua zi la ora  05³°.
Pe parcursul desfăşurării lucrărilor şi o perioadă după finalizarea acestora este posibil să apară o modificare a turbidităţii apei şi fluctuaţii de presiune. 
Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!       
NOTĂ: PE PERIOADA DESFĂȘURĂRII LUCRĂRILOR, NU SE OPREȘTE FURNIZAREA APEI POTABILE!