Fii reporter pentru o zi. TRIMITE STIREA TA
Secretariat/Anunțuri : 0349802930 || Redacție : 0349417241 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Anunturi OLTTV
Inchide anunt

Angajăm personal pe următoarele posturi.

SC angajează:secretară; inginer cunoscător AUTOCAD; inginer profil electric; inginer electronică; inginer mecanic; inginer mecatronist; inginer metalurg; stivuitoriști cu atestat; electricieni; mecanici; muncitori presa extruziune - calificare interna; muncitori necalificați. CV-urile se trimit pe adresa de e-mail: office@delta-al.ro
Relații la telefon: 0249410331 

Inchide anunt

SC angajează:

inginer producție piese turnate din Al; turnător piese din Al. Calificăm absolvenți de liceu în meseria de turnător piese și prelucrător prin așchiere. Relații la sediul firmei din Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 17 C sau la telefon: 0744512655
 

Inchide anunt

Vând teren în Slătioara, str. Zăvoiului.

Vând teren în Slătioara, str. Zăvoiului, S=5.000 mp, D=19,20 m, L=262 m, parcela 35, tarlaua 27. Terenul se poate parcela, are ieșire la două străzi, vis a vis de cartierul cu vile, utilități pe stradă (apă, canal, curent). Preț negociabil. Relaţii la telefon: 0740132389
 

Inchide anunt

Implementarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infra-structurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”

Implementarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infra-structurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”


S.C. Compania de Apa Olt S.A. are în implementare Proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”.
Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 113150 intitulat: “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”.
Valoarea proiectului este de 6.720.492,98 lei, dupa cum urmează:
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC 85%: 4.800.352,13 lei;
- Valoarea eligibila nerambursabilă din bugetul național 14%: 790.646,23 lei;
- Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 1%: 56.474,73 lei.
Obiectivul general al acestui proiect constă în întocmirea:
- Documentațiilor de Atribuire;
- Studiului de Fezabilitate;
- Aplicației de Finanțare pentru “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt”, investiții de care vor beneficia 25 UAT-uri (8 orașe, 17 comune din județul Olt). Acest proiect are ca scop continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor uzate, respectiv prin creșterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Persoană de contact: Mihaela Turcitu, Responsabil Relații Publice și Publicitate, Unitatea de Implementare a Proiectului, S.C. Compania de Apă Olt S.A., Str. Artileriei, nr.2, cod poștal 230072, Slatina, județul Olt, România, tel: 0249/431.750, fax:0349/401.168
 

Inchide anunt

S.C.COMPANIA DE APA OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi de inginer in cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
Conditii generale:
a) Sa detina cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) Sa indeplineasca varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) Sa detina o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) Sa indeplineasca conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) Sa nu fie condamnat/a definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


Conditii specifice:

a) Studii superioare tehnice de lunga durata- profil tehnic (absolvite cu diploma de licenta sau examen de diploma in conformitate cu legislatia in vigoare) specializarea: constructii civile, instalatii, mecanica, hidrotehnica, electromecanic- minim 5 ani vechime in specializarea obtinuta;
b) Cunostinte de operare pe calculator (MS Office) si utilizare a programelor de proiectare asistata de calculator(Autocad);
c) Cunostinte limba engleza nivel mediu;
d) Constituie Avantaj- Experienta in domeniul constructiilor si constructiilor edilitare si gospodarie comunala, precum si detinerea de autorizatii de: Diriginte de Santier- Lucrari tehnico edilitare de alimentare cu apa-canalizare si Responsabil Tehnic cu Executia, in domeniul constructiilor edilitare si de gospodarie comunala.
- Competente si experienta in implementarea Proiectelor derulate cu fonduri europene

 

 

Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza:
• Proba scrisa va avea loc in data de 26.09.2019, orele 11.00
• Interviul va avea loc in data de 30.09.2019, orele 11,00
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declaratii admisi la etapa precedenta.
Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 23.09.2019, orele 16.00, la Registratura S.C. Compania de Apa Olt S.A. , strada Artileriei nr. 2. Relatii se pot obtine la compartimentul Resurse Umane, la nr. de telefon 0249/431.750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inchide anunt

S.C.COMPANIA DE APA OLT S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Responabil achizitii publice.

 

S.C.COMPANIA DE APA OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responabil achiziții publice în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.
Cerințe specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau studii universitare de lungă durată;

- Experiența de minim 5 ani în domeniul  achizițiilor publice și cunoștințe specifice referitoare la managementul achizițiilor publice: planificarea / monitorizarea achizițiilor publice, atribuirea contractelor / încheierea acordurilor cadru; coordonarea procesului de realizare a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări, aferente Proiectului finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mediu, în condițiile stabilite în Contractul de Finanțare (respectiv conform legislației în vigoare și a instrucțiunilor)- certificate expert achizitii publice și / sau management achizitii publice;

Aptitudini și abilități: gândire analitică și sintetică, persoană comunicativă, responsabilă, abilități de comunicare, inclusiv conceperea documentelor oficiale necesare în domeniul
achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică
la sarcinile din proiect, rezistență la stress abilități de lucru în echipă.

- Cunoștințe de operare pe calculator: MS Office, Windows, Internet - nivel mediu;
- Limbi străine: cunoașterea unei limbi străine de circulație internatională –cunoștințe de bază.
Cerințe generale:
- Să fie cetățean român sau cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

- Să cunoască limba româna, scris și vorbit;
- Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie
sau de unitățile sanitare abilitate;

- Să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte cerințe specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- Să nu aibă condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Concursul va avea loc în data de 24.09.2019, orele 10.00. Cererile de înscriere și C.V.-urile, împreuna cu actele care dovedesc îndeplinirea cerințelor de mai sus, se depun la sediul societății din str. Artileriei nr. 2, la Compartimentul Resurse Umane, până la data de 20.09.2019, orele 14.00. Relații se pot
obține de la Compartimentul Resurse Umane, la telefonul 0249/431750