Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Anunturi OLTTV
Inchide anunt

DIRECȚIA ADMINISTRARE STRĂZILOR ȘI ILUMINATULUI PUBLIC- CONTACT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DIRECȚIA ADMINISTRARE STRĂZILOR ȘI ILUMINATULUI PUBLIC str. Drăgănești, nr. 25A, Slatina , Jud.Olt tel. 0249422788, fax 0349414412, e-mail iluminatpublicpms @yahoo.com

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
 

CONTACT:
Telefon sesizări: - 0249/422.788 (relatii cu publicul)
Luni - Joi ora 8.00 – 16.45, Vineri 8.00 – 14.00
0724/529.943 (electricieni)
Luni – Vineri ora 8.00 – 00.00,
Sâmbăta – Duminica (ÎN CAZ DE AVARII)
ADRESE E-MAIL:
- iluminatpublicpms@yahoo.com (Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public)
- iluminat_dasip@yahoo.com (Serviciul de Iluminat Public)

 

Inchide anunt

Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public - Program eliberări autoturisme.


Program eliberari auto :
Luni- vineri, între orele  08.00-22.00

Eliberarea bunului ridicat și depozitat va fi făcută numai proprietarului sau reprezentantului în baza unui act în formă autentică.
Acte necesare :
- Cerere restituire autovehicul
- Act de identitate
- Certificat de inmatriculare autovehicul/ Cartea de identitate a autovehiculului
- Dovada achitarii tarifului de ridicare,transport si depozitare


Tarife:

 

Nr. crt.

Obiect

Tarif - lei -

Durată

1

Ridicare, transport și depozitare vehicul (maxim 24 de ore)

300

Dacă se achita după  24 de ore de la data si ora ridicarii

2

Ridicare,transport și depozitare vehicul

150

Dacă se achita până în 24 de ore de la data si ora ridicarii

3

Depozitare

50/zi

Pentru fiecare zi după expirarea celor 24 de ore

 

 

 

 

 

Model cerere restituire autovehicul


Consiliul Local al Municipiului Slatina
Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public
str. Crișan, nr. 33, Slatina , Jud.Olt tel. 0249422788, fax 0249422788, e-mail iluminatpublicpms @yahoo.com
________________________________________________________________________________________________________


Nr._______/____________

 


                                                      Domnule director,

Subsemnatul (a). .............................................................................................., legitimat(a) cu ........... seria .........nr......................CNP........................................., cu domiciliul în ............................................................, str...............................................................nr. ............ ,bl. ............. et. ..... ,ap. ....... , în calitate de........................................................ solicit restituirea autovehiculului marca ....................................... cu număr de înmatriculare .................................. culoare ...................................... în calitate de....................................

Declar pe proprie răspundere că la data și ora ridicării vehiculului acesta a fost condus de către .................................................... legitimat cu ........., seria ........................................................ C.N.P............................................................. .cu domiciliul în……………………………………................................................................................................ ..................................................................................................................................................
Declararea necorespunzătoare a datelor privind identitatea conducătorului auto constituie infracțiune și se pedepsește conform art. 326 Cod Penal.
Data

Semnătura

Domnului director al Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public

 

Inchide anunt

DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU - INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU Strada Unirii nr. 2B, Slatina, Olt, 230032 Telefon: 0249/416420; fax: 0249/416426
INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
Direcţia Administrare Patrimoniu este un serviciu public de interes local cu personalitate juridică şi buget propriu, înființată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 205/22.12.2016, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Slatina, având sediul în municipiul Slatina, str. Unirii, nr.2B, județul Olt.
Program de funcționare
Direcția Administrare Patrimoniu:
Luni – Joi : 08.00-16.45

Vineri : 08.00-14.00
Program de încasări: Luni – Joi : 08.00-16.15
Vineri : 08.00-13.30


Audiențe : Miercuri – ora 10.00
Înscrierea în audiențe se face la registratura Direcției Administrare Patrimoniu cu sediul în Slatina, str. Unirii, nr. 2B.

 

 


1
Documente necesare pentru obținere teren pentru construire locuință în temeiul prevederilor Legii nr.15 / 2003:
-copie C.I. solicitant și după caz pentru soț/soție;
- copie certificat de căsătorie, dacă este cazul;
- copii de pe certificatele de naștere pentru toți membrii familiei;
- declarații notariale pentru soț/soție că nu au avut și nu deţin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.
- copie după actele de studii pentru soț / soție;
- acte de venit pentru solicitant și după caz, pentru ceilalți membrii ai familiei care realizeaza venituri.
Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.

Nota:
De prevederile Legii nr. 15/2003 beneficiază tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, care la data depunerii cererii au vârsta de până la 35 de ani și care au domiciliul în municipiul Slatina.


Documente necesare pentru obținere locuință ANL:

- copie C.I. / certificat de naștere pentru titularul cererii și membrii familiei, aflați în întreținerea acestuia/ certificat de căsătorie;
- certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcția Generală Economica a Primăriei municipiului Slatina din care să rezulte dacă figurează sau nu cu locuință;
- adeverință de la asociația de proprietari cu numărul de persoane aflate în evidența acesteia și suprafața locativă a locuințe;
- adeverința cu venitul net pentru membrii familiei care realizează venituri;
- declarație notarială pentru membrii majori ai familiei care nu realizează venituri;
- declarație notarială pentru titularul cererii soțul/soția acestuia și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia că nu au avut și nu deţin în proprietate o locuinţă în proprietate și /sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea;
- copii acte de studii;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, dacă este cazul ;
- alte documente doveditoare care atestă calitatea de revoluționari, repatriați, apatrizi, tineri proveniți din instituții de ocrotire socială, evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.
Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.
Nota:
De prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe , beneficiază tinerii majori, în varstă de pană la 35 de ani la data depunerii cererii, dar nu mai mult de 38 de ani de la data repartizării locuinței cu chirie pentru tineri, care își desfășoară activitatea în municipiul Slatina.

2

Documente necesare pentru obținerea unei locuințe sociale:

- copie ale B.I/ C.I., / certificate de naștere pentru titularul cererii și membrii familiei aflați în întreținerea acestuia / certificat de căsătorie;
- certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcția Generală Economică
a Primăriei municipiului Slatina din care să rezulte dacă figurează sau nu cu locuință;
- adeverințe cu venitul net pentru membrii familiei care realizează venituri;
- declarație notarială pentru membrii familiei care nu realizează venituri;
- declarații notariale ale titularului cererii și după caz, ale soțului/ soției și ale celorlalți membrii majori din familie, precum că nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990;
- adeverință medicală sau certificat de încadrare în grad de handicap, care să ateste starea de sănătate, dacă este cazul ;
- alte documente doveditoare pentru tineri proveniți din instituții de ocrotire socială, apatrizi, evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari .

Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.

Nota:
De prevederile Legii nr. 114/1996 –Legea locuinței, beneficiază persoanele sau familiile ce îndeplinesc următoarele condiții:
1. solicitantul să fie major;
2. solicitantul să aibă domiciliul în municipiul Slatina;
3. titularul cererii şi membrii familiei acestuia (soţ, soție, copii si/sau alte persoane aflate în întreținere), nu pot deține și nu au deținut sau înstrăinat o altă locuinţă în proprietate după data de 01.01.1990;
4. Solicitantul să nu fi fost evacuat dintr-o locuinţă sau dintr-un spaţiu de locuit, proprietate de stat, sau proprietate a municipiului Slatina, pentru nerespectarea clauzelor contractuale.

 

Documente necesare pentru concesionare teren în vederea construirii de balcoane sau extinderi spații comerciale situate la parter de blocuri:
- copie certificat de urbanism în scopul concesionării terenului;
- copie act de proprietate apartament pentru care se solicită construirea balconului/act de proprietate spațiu pentru care se solicită extinderea;
- copie C.I. solicitant;
- copie certificat de înregistrare persoană juridică (C.U.I.);
- copie memoriu tehnic;
- plan de situație și încadrare în zonă a terenului pentru care se solicită concesiunea.
Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.

3

 


Documente necesare obținerii acordului pentru ocupare temporară domeniu public, pentru racordare rețele de utilități:
- copie certificat de urbanism;
- copie act de proprietate pentru imobilul la care se efectuează lucrări de racordare la utilități;
- copie memoriu tehnic;
- copie plan de situație.
Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.

 


Documente necesare privind transmitere concesiune teren:

- copie C.I.;
- copie act de proprietate pentru imobilul edificat pe terenul concesionat;
- copie contract de concesiune teren;
- copie carte funciară pentru teren și pentru construcție;
- certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcția Generală Economică a Primăriei municipiului Slatina.
Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4


Documente necesare înscrierii în programul de reabilitare termică a locuințelor:
Asociațiile de proprietari se pot prezenta la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str, Unirii, nr. 2B, în vederea ridicării setului de documente ce trebuie completat, semnat și ștampilat.
Setul de documente cuprinde:
1. Solicitarea de inscriere in programul local;
2. Hotararea adunarii generale a proprietarilor;
3. Lista proprietarilor din blocul de locuințe pentru care se solicită reabilitarea;
4. Fisa tehnica a blocului de locuinte pentru care se solicită reabilitarea.

În urma notificărilor proprietarilor/ asociațiilor de proprietari, privind costul total al lucrărilor de reabilitare termică, după semnarea proceselor-verbale de recepție finală la terminarea lucrărilor, plata se poate efectua la casieria unității
Program de încasări: Luni – Joi : 08.00-16.15
Vineri : 08.00-13.30
sau
prin virament în contul deschis la Trezoreria municipiului Slatina – RO26TREZ50621A363100XXXX, beneficiar Municipiul Slatina, C.U.I. : 4394811.Documente necesare în vederea eliberării autorizației de deshumare:
- copie BI/CI solicitant;
- copie act concesiune loc de veci;
- copie certificat de deces al defunctului ce urmează a fi deshumat ;
-taxă autorizație deshumare : 10 lei, se va plăti la casieria unitații.
Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.

 

 

5


Documente necesare în vederea eliberării avizului pentru construcție funerară:
- copie BI/CI solicitant;
- copie act concesiune loc de veci;
- proiect privind amenajare loc de veci;
- taxa aviz construcție funerară : 5 lei/ mp., se va plăti la casieria unitații.
Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.

 

 

 

 


Director executiv,
Narcisa Ionela IONESCU
Intocmit,
Silvia AVRAM

 

 

 

 

 

 


 

Inchide anunt

DIRECȚIA ADMINISTRARE STRĂZILOR ȘI ILUMINATULUI PUBLIC - PARCARE ALEEA ROZELOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA - DIRECȚIA ADMINISTRARE STRĂZILOR ȘI ILUMINATULUI PUBLIC
 str. Drăgănești, nr. 25A, Slatina , Jud.Olt tel. 0249422788, fax 0349414412, e-mail iluminatpublicpms @yahoo.com

PARCARE ALEEA ROZELOR

PERIOADA DE DEPUNERE DOSARE: 1 NOIEMBRIE- 30 NOIEMBRIE

În vederea participării la procedura de atribuire / licitație solicitanții vor depune la Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public din municipiul Slatina, următoarele documente:

- Cerere;
- Documente privind domiciliul: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate;
- Copie dupa Certificatul de înmatriculare a autovehiculului / autovehiculelor deținute în proprietate sau în folosință;
- Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat;
- Certificat de încadrare într-o grupa de handicap (daca e cazul), permis de parcare emis de către autoritatea competentă;
- Declarație pe propria răspundere ca nu deține garaj.
-Certificat fiscal Direcția Economică.

Atribuirea locurilor de parcare se face în baza HCL nr 312/ 27.11.2018.

 

Inchide anunt

DIRECȚIA ADMINISTRARE STRĂZILOR ȘI ILUMINATULUI PUBLIC-procedura executării de racorduri și branșamente pe raza municipiul Slatina.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DIRECȚIA ADMINISTRARE STRĂZILOR ȘI ILUMINATULUI PUBLIC - str. Drăgănești, nr. 25A, Slatina , Jud.Olt tel. 0249422788, fax 0349414412,  e-mail iluminatpublicpms @yahoo.com
Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public anunță procedura care trebuie parcursă în vederea executării de lucrări de racorduri și branșamente, în cazul în care este afectată partea carosabilă, pe raza municipiul Slatina.
Pentru astfel de lucrări, se va completa o cerere tip, care se găsește la sediul instituției și se vor anexa obligatoriu următoarele documente:
- plan de situaţie;
- proiect tehnic de execuţie /memoriu tehnic;
- declarație pe propria răspundere ca vor fi anunțați toți deținătorii de utilități din zona de lucru;
- aviz Poliţia Municipiului Slatina - Biroul Rutier (doar în cazul în care lucrarea afectează trotuarul/carosabilul);
- aviz tehnic de racordare specific branșamentului;
- grafic de execuţie al lucrărilor;
- acord Constructor (pentru străzile aflate în perioada de garanție).
 

Inchide anunt

Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială vă prezintă LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA

Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială

vă prezintă

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social (aprobata prin HG nr. 50/2011 cu modificările și completările ulterioare)

Bunuri imobile
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare)
Autoturism / Autoturisme şi/sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
Depozite bancare
Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii
Terenuri/animale şi/sau păduri
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social, precum și a următoarelor prestații:
- alocația pentru susținerea familiei
- ajutorul pentru încălzirea locuinței


 

Inchide anunt

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina - beneficiari tichete sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina

vă prezintă
Acordare tichete sociale


Beneficiază: persoanele cu domiciliul în municipiul Slatina care se regăsesc se regăsesc în următoarele categorii sociale:
a) persoane cu handicap grav
b) persoane cu handicap accentuat
c) pensionari, fără a se ţine seama de vârstă și tip de pensie dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1200 lei/lună;
Se acordă: cu ocazia Sfintelor sărbători: Crăciun – Nașterea Domnului și Paște – Învierea Domnului
Cuantum: 100 lei/persoană, în tichete sociale
Cererea se depune la: Serviciul public Directia de Asistenţă Socială Slatina, cu sediul în str. FraţiiBuzeşti, nr. 6, în perioada stabilita prin dispoziția primarului pentru fiecare sarbătoare în parte.
Prin dispozițiaPrimarului se pot stabili si alte puncte de primire a cererilor.
Documente necesare:
- copie act de identitate solicitant;
- copie documente (ex. cupoane pensie / decizie pensie, etc.), din care rezultă că drepturile obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1200 lei/lună;
- certificat de încadrare în grad de handicap grav / accentuat;
- document din care rezultă calitatea de reprezentant legal al persoanei reprezentate (copie);
- copie act de identitate persoană reprezentată (daca este cazul);
De reținut:
- Tichetele sociale pot fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curatenie si igiena corporala sau a locuintei, produse farmaceutice, articole de imbracaminte si incaltaminte.
- Persoanele care fac parte din mai multe categorii beneficiază de tichete sociale pentru o singură categorie căreia îi aparţin la data solicitarii.
- Moştenitorii beneficiarilor care au decedat până la data distribuţiei tichetelor sociale nu pot primi tichetele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi până la deces.

Atenţie!
- documentele care se prezintă în copie vor fi însoţite obligatoriu de documentele originale pentru verificarea conformităţii datelor.

 

 

 

 

Inchide anunt

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina vă prezintă Ajutorul social.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina vă prezintă Ajutorul social

Se acordă în baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Beneficiază: familiile care au venituri sub următoarele plafoane:
• 142 lei pentru persoana singură ;
• 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane ;
• 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane ;
• 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
• 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
• câte 37 lei pentru fiecare altă persoane care face parte din familie în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Cuantumul – se stabileşte ca diferenţă între sumele prevăzute mai sus şi venitul net lunar pe familie.

Se acordă - începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea, numai pe perioada de timp cât sunt îndeplinite condiţiile legale.
Principalele acte necesare:
- Actele privind componenţa familiei (CI/BI certificate de naştere, căsătorie, deces, hotărâri judecătoreşti, etc.)
- Acte de venituri (adeverinţă salarii, cupon pensii, handicap, etc.)
- adeverinţă elev/student - cursuri de zi
- acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
- certificat de venituri mobile şi imobile eliberate de Direcţia Generala Economică Slatina;
- adeverinţă AJOFM - Olt pentru persoanele apte de muncă

De reținut: Deţinerea unuia dintre bunurile cuprinse în LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social aprobată prin HG nr. 50/2011 cu modificările și completările ulterioare, conduce la excluderea acordării ajutorului social.

Atenţie!
- documentele care se prezintă în copie vor fi însoţite obligatoriu de documentele originale pentru verificarea conformităţii datelor
- adeverinţele nu se prezintă în copie (doar original)
- Neconcordanţa între datele declarate şi cele reale atrage după sine : sistarea ajutorului social; recuperarea sumelor încasate necuvenit; sesizarea organelor de cercetare penală.


 

Inchide anunt

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina vă prezintă Alocaţia pentru susţinerea familiei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina vă prezintă Alocaţia pentru susţinerea familiei

Se acordă în baza Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Beneficiază: familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani şi care nu deţin bunuri ce nu sunt considerate de strictă necesitate.
Beneficiază de alocaţie familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care au domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române.
Beneficiază de alocaţie şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat alocaţia de la alte primării.
Cuantum: in funcţie de venituri şi de tipul familiei, astfel:

 

Nr.

copii

 Venit  pana la 200 lei

Venit între 200 şi 530 lei

Cuantum  - lei/Tip familie

Cuantum –lei /Tip familie

I

II

I

II

1 copil

82

107

75

102

2 copii

164

214

150

204

3 copii

246

321

225

306

de la 4 copii

328

428

300

408Nota
Tip familie I – familie completă
Tip familie II – familie monoparentală
Acte necesare (prezentate intr-un dosar cu șina):
• livret de familie (original şi copie);
• acte de identitate părinţi şi copii (original şi copie);
• acte privind veniturile realizate de membrii familiei (adeverinţă cu salariul net realizat pe luna anterioară depunerii cererii cu menţiunea dacă primeşte sau nu bonuri de masă, cupoane pensie, etc.);
• adeverinţă elev/student – cursuri de zi, în care să se menţioneze numărul absentelor nemotivate pe semestrul care s-a încheiat precum și daca elevul/studentul a promovat sau a rămas repetent;
• după caz, alte acte privind componenţa familiei sau privind veniturile realizate de membrii familiei.
• hotărâre judecătoreasca de reactualizare pensie - întreţinere minori;
• certificat rol cu bunuri mobile si imobile – de la Primaria municipiului Slatina - Direcţia Generală Economica, str. Toamnei (pentru toţi membrii majori ai familiei).
Depunerea cererii: Cetațenii care au domiciliul / reședința în municipiul Slatina vor depune cererea pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei întocmită de reprezentantul familie la Direcția de Asistenţă Socială Slatina, cu sediul în str. Fraţii Buzeşti, nr. 6, în fiecare zi de marți și joi intre orele 8.00 – 16.30 (12.00 – 12.15 pauza de masa).

De reținut: Deţinerea unuia dintre bunurile cuprinse în LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social aprobată prin HG nr. 50/2011 cu modificările și completările ulterioare, conduce la excluderea acordării alocatiei pentru susținerea familiei.

 

Atenţie!
- documentele care se prezintă în copie vor fi însoțite obligatoriu de documentele originale pentru verificarea conformităţii datelor
- adeverinţele nu se prezintă în copie (doar original)
- beneficiarii de ajutor social vor prezenta doar livretul de familie
LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului social
(aprobata prin HG nr. 50/2011 cu modificările și completările ulterioare)

 

Bunuri imobile

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare)

Autoturism / Autoturisme şi/sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

Depozite bancare

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animale şi/sau păduri

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

   NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social, precum și a următoarelor prestații:

-          alocația pentru susținerea familiei

-          ajutorul pentru încălzirea locuinței.


 

Inchide anunt

Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SLATINA
vă prezintă informații privind
Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei
Temei legal: HCL nr. 341/22.12.2017 referitor la acordare sprijin la constituirea familiei, modificată și completată prin HCL nr. 44/2019
Beneficiază: familia care îndeplinește cumulativ, la data solicitării, următoarele condiții:
a) fiecare dintre soți:
se află la prima căsătorie
are vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani (neîmpliniți);
b)cel puțin unul dintre soți are domiciliul în Slatina;
c)căsătoria a fost încheiată în municipiul Slatina, după data de 01.01.2018.
Condițiile prevăzute lit. a) pct. 1 și lit. b) trebuie să fie îndeplinite și la data efectuării plății, în caz contrar, dreptul încetează.
Cuantum: 1000 lei/familie.
Cererea se depune la: Direcția de Asistenţă Socială – Slatina cu sediul temporar în Slatina, str. Nicolae Bălcescu, nr. 22, în termen de 60 de zile de la data încheierii căsătoriei. Acordarea dreptului: se face prin dispoziția primarului și se va comunica postal solicitantului.
Plata sprijinului financiar: se efectuează de către Direcția de Asistență Socială Slatina în funcție de opțiunea solicitantului prin casierie pe bază de stat de plată sau în cont bancar, în termen de 45 de zile de la data emiterii dispoziției primarului
Documente necesare:
Actele de identitate ale soților (copie);
Certificat căsătorie (copie).
De reținut: Modificările privind starea civilă a soților, respectiv desfacerea, desființarea sau încetarea căsătoriei care intervin până la plata sprijinului financiar, conduc la neacordarea dreptului.
Sumele încasate în condițiile necomunicării de către oricare dintre soți a modificărilor privind starea civilă a acestora precizate mai sus, sunt considerate acordate necuvenit și vor fi recuperate în condițiile legii percepându-se dobânzi și penalități de întârziere.
Atenţie!
documentele care se prezintă în copie vor fi însoţite obligatoriu de documentele originale pentru verificarea conformităţii datelor.
 

Inchide anunt

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SLATINA vă prezintă Ajutorul lunar pentru plata serviciului de alimentare cu apă și de canalizare


Se acordă în baza HCL nr. 365/2018 referitor acordarea ajutoarelor lunare de la bugetul local în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
Beneficiază: persoanele singure sau familiile care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
- au domiciliul și locuiesc efectiv în municipiul Slatina la adresa pentru
care se solicită ajutorul;
- pentru locul de consum există relație contractuală (individual sau prin asociația de proprietari) cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
- au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat în plată (în prezent 2.080 lei)
- nu dețin vreunul din bunurile considerate a nu fi de stricta necesitate (vz. Lista atașată)

Cererea se depune la Direcția de Asistenţă Socială Slatina, cu sediul temporar în str. Nicolae Bălcescu, nr. 22 (Centrul de îngrijire și igiena corporală) în perioada 1 – 15 a fiecarei luni. Cererea tip se distribuie gratuit.
Se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea, numai pe perioada de timp cât sunt îndeplinite condiţiile legale.
Cuantumul ajutorului lunar se stabilește prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în luna pentru care se acordă ajutorul, în limita a 2 mc/persoana, dar nu mai mult decât consumul efectiv.
În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuală se acorda după cum urmează:

 

 

Media veniturilor (în lei) este cuprinsa între:

 

 

 

0 - 500

500,1 - 1000

1000,1 - 1500 lei

1500,1 – 2079,99

Compensare

100%,

80%,

50%

20%


In condițiile în care, după aplicarea cotei procentuale aferente transei de venit realizat de către beneficiari, valoarea ajutorului lunar este mai mică decat contavaloarea a 2 mc înmulțit cu numărul de membrii din familie, se acordă valoarea rezultată din calcul.
Principalele acte necesare:
- acte privind componenţa familiei (CI/BI certificate de naştere, căsătorie, deces, hotărâri judecătoreşti, etc.)
- acte de venituri (adeverinţă salariu, cupon pensie / indemnizație handicap, etc.)
- certificat de venituri mobile şi imobile eliberate de Direcţia Generala Economică a Primăriei municipiului Slatina;
- adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este in relatie contractuala cu CAO pentru furnizarea apei, pentru consumatorii individuali;
- adeverinta de la Asociatia de proprietari/locatari in care sa se precizeze numarul membrilor de familie luati in calcul la repartizarea cheltuielilor de intretinere;
- alte acte considerate necesare, pentru cazurile particulare. Documentele care se prezintă în copie vor fi însoţite obligatoriu de documentele originale pentru verificarea conformităţii datelor.
Atenţie!
Gratuitatea la apă (5mc /lună/persoana singura sau familie) acordată în temeiul HCL nr. 88/2004, cu modificările şi completările, NU SE MAI ACORDĂ.
LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului lunar de la bugetul local în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă
Bunuri mobile aflate în stare de funcţionare
1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

NOTĂ:
Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului lunar de la bugetul local în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 

Inchide anunt

Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială vă prezintă Serviciul de intermediere obținere Alocație de stat pentru copii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială vă prezintă Serviciul de intermediere obținere Alocație de stat pentru copii
Se acordă în baza:
Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat, republicată (4), cu modificările şi completările ulterioare;
art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin HG nr. 577/2008, cu modificările şi completările ulterioare.Beneficiază:
copiii în vârstă de până la 18 ani;
tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora;
Nota: Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.
Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii. Cuantumul
311 lei pentru:
copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap
copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap
157 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora;Solicitarea dreptului de alocaţie de stat pentru copii.
se face pe baza de cerere tip care se pune gratuit la dispoziția solicitantului, la care se atașează următoarele:
carte identitate ambii părinți / reprezentant legal (copie + original)
după caz, certificat deces părinte (copie + original)
certificat de naștere copil (copie + original)
certificat căsătorie (copie + original)
livret de familie în care a fost înscris copilul nou-născut (copie + original)
extras bancar cu contul IBAN al solicitantului (in condițiile in care nu se dorește plata prin mandat poștal)
dosar cu șină
cererea se face, în numele copilului, de către părinți/reprezentantul legal.Depunere cereri pentru solicitanții cu domiciliul în Slatina, județul Olt: la sediul Direcției Protecție și Asistență Socială - Slatina, str. Frații Buzești, nr. 6, Biroul nr. 5, conform programului:
Marţi și Joi: 08,00-12,00
12,15-16,30
Stabilirea dreptului la alocația de stat:
se face de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială – Olt, începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii;
în cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocației de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni
Informații suplimentare: la sediul direcției: str. Frații Buzești, nr. 6, telefon/fax: 0249418660/024941866
 

Inchide anunt

Dac Wash- spălătorie de covoare profesională și spălătorie auto.


Linie automatizată de spălat, perfectă pentru curățarea în profunzime, igienizarea și parfumarea covoarelor dumneavoastră.
Pentru comenzile de pe raza localității Slatina pretul este de 8lei /MP
Pentru comenzile din afara localității veti plati 10lei/MP ,iar daca aduceți covoarele personal la sediul nostru veți plăti 7lei /MP
În această perioadă, pentru a se pastra o distanța socială adecvată clienții sunt rugați să plaseze covoarele în exteriorul locuinței.
Comenzile se pot face la numărul de telefon: 0757499583

Angajăm personal pentru spălătorie de covoare.

Relații la telefon:0745633755
De asemenea mașina dumneavoastră va fi curată și strălucitoare în doar câteva minute.
Vă așteptăm pe strada George Poboran, nr. 16 (mai jos de Primărie). 

Inchide anunt

ANUNȚ IMPORTANT OLT TV

CASIERIA ANUNȚURI OLT TV funcționează între orele 08.30-16.30, zilnic de luni până vineri la sediul din
SLATINA, STR. ALEEA ROZELOR, NR. 2, PARTER, pentru programul cu publicul în vederea publicării anunțurilor.
Pași pentru încasări on line și publicare anunțuri (fără deplasare la sediul OLT TV):
1. Trimiteți textul anunțului la adresa de e-mail anunt.olttv@yahoo.ro sau telefonic / fax la numărul 0349883199;
2. Efectuați plata prin virament bancar în contul :

RO 46 PIRB 3000 7733 4400 1000;

3. Sunați la telefon și confirmați operatorului Olt Tv efectuarea plății sau pe e-mail.