Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Anunturi OLTTV
Inchide anunt

COMTECH CO SRL SLATINA angajează:

SC COMTECH CO SRL SLATINA angajează șofer profesionist, categoria C+E pentru transport intern.
CERINȚE:
-Permis de conducere categoria C + E;
-Atestat profesional pentru transport marfa;
-Card digital pentru tahograf;
-Experiența ca șofer de tir, minim 3 ani;
-Pachet salarial atractiv !

Depunerea cv-urilor se va face la poarta unității din str. Constructorului nr. 3, Slatina, jud. Olt.

Pentru informatii suplimentare puteți suna la numărul de telefon: 0743238930

 

Inchide anunt

ANUNȚ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA - 28.06.2022

HOTĂRÂRE referitoare la: trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Slatina, a unor bunuri reprezentând obiecte de inventar - indicatoare: stradale, de orientare, pentru spații de taximetrie și pentru stații de autobuz și a mijlocului fix - ”seră”, situat în municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8A.
Consiliul Local al Municipiului Slatina, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.06.2022, hotărăște următoarele:
Având în vedere:
- inițiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr.75299/22.06.2022;
- nota de fundamentare nr. 7033/22.06.2022 a Direcției Administrare Patrimoniu – Biroul Evidență Domeniu Public și Privat;
- inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina, însușit de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 66/1999, atestat de Guvern prin Hotârărea nr. 1355/2001 – Anexa 2, poz. 236, la care figurează înscris mijlocul fix - ”seră”, situat în municipiul Slatina, în incinta imobilului din strada Ecaterina Teodoroiu nr.8A, dat în administrare către Liceul Tehnologic Metalurgic (fost Grup Școlar Metalurgic);
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 123/10.05.2016 prin care au fost inventariate bunurilere prezentând indicatoare: stradale, de orientare, pentru spații de taximetrie și pentru stații de autobuz, în domeniului public al municipiului Slatina și date în administrare către Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 124/10.05.2016;
- adresa Liceului Tehnologic Metalurgic nr. 972/24.03.2022, înregistrată la Direcția Administrare Patrimoniu Slatina sub nr. 3407/31.03.2022, privind propunerea de scoatere din funcțiune și casare a mijlocului fix - ”seră”, situat în incinta imobilului din municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8A, deținut în administrare, ca urmare a stadiului avansat de degradare;
- adresa Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public nr. 7492/02.12.2021, înregistrată la Direcția Administrare Patrimoniu Slatina sub nr. 12702/03.12.2021, privind propunerea de scoatere din funcțiune și casare a unor obiecte de inventar reprezentand indicatoare: stradale, de orientare, pentru spații de taximetrie și pentru stații de autobuz, deținute în administrare, ca urmare a stadiului avansat de degradare;
- procesul - verbal din data de 18.04.2022 al Comisiei de casare mijloace fixe și obiecte de inventar numită prin Decizia nr. 132/04.11.2021 a Directorului executiv al Direcției Administrare Patrimoniu, privind verificarea mijlocului fix - ”seră”, situat în incinta imobilului din municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, nr.8A, aflat în administrarea Liceului Tehnologic Metalurgic, prin care s-a constatat starea de degradare a acesteia de 100%;
- procesul - verbal din data de 18.04.2022 al Comisiei de casare mijloace fixe și obiecte de inventor numită prin Decizia nr. 132/04.11.2021 a Directorului executiv al Direcției Administrare Patrimoniu, privind verificarea obiectelor de inventar - indicatoare: stradale, de orientare, pentru spații de taximetrie și pentru stații de autobuz, aflate în administrarea Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public Slatina, prin care s-a constatat starea de uzură a acestora de 100%;
- prevederile art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unitatilor administrativ - teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul favorabil al comisiei juridice și de disciplinăși al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina, în conformitate cu prevederile art.129, alin. (2), lit. c) și art. 361, alin. (2) și (3), coroborate cu prevederile art. 139, alin (1), alin (3), lit. gși art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1). - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Slatina, a bunurilor reprezentând obiecte de inventar - indicatoare: stradale, de orientare, pentru spații de taximetrie și pentru stații de autobuz, aflate în administrarea Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public, identificate potrivit anexei nr.1 și a mijlocului fix -”seră”, situate în municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, nr.8A, aflat în administrarea Liceului Tehnologic Metalurgic, identificat potrivit anexei nr.2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2). – Trecerea în domeniul privat al municipiului Slatina a bunurilor identificate la alin.1, se face în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora.
(3). – Inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Slatina, însușit de Consiliul Local al municipiului Slatina prin Hotărârea nr. 130/02.06.2020, se completează cu bunurile reprezentând obiecte de inventor și mijloc fix, identificate conform anexelor nr. 1 șinr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 2. – După scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărari, Direcțuia Administrare Patrimoniu , va actualize în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă.
Art.3. – Prevederile prezente hotărârii vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Administrare Patrimoniu.
Art.4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință public prin publicarea pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Slatina, afișare la sediul Primăriei Municipiului Slatina și se comunică la: - Instituţia Prefectului –Judeţul Olt; - Primarul Municipiului Slatina; - Direcţia Administrare Patrimoniu Slatina; - Direcția Generală Economică.
 

Inchide anunt

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA - 28.06.2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA,întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.06. 2022, anunță următoarele:
Având în vedere:
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr.72785/15.06.2022;
- nota de fundamentare nr. 6773/15.06.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu – Biroul Evidență Domeniu Public și Privat;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.245/14.07.2015;
- protocolul înregistrat la Primăria Municipiului Slatina sub nr. 70499/16.07.2015 și la Clubul Sportiv Municipal Slatina sub nr. 1051/20.07.2015;
- solicitarea Clubului Sportiv Municipal Slatina nr. 6130/08.12.2021, înregistrată la Direcția Administrare Patrimoniu sub nr. 12891/08.12.2021;
- Cartea Funciară nr. 51554 a UAT Slatina, în care este înscris imobilul – teren în suprafață de 51075 mp și construcțiile C1 – C16, situat în municipiul Slatina – B-dul Sf. C-tin Brâncoveanu;
- Cartea Funciară nr. 51553 a UAT Slatina, în care este înscris imobilul – teren în suprafață de 7270 mp (zona de plajă a Clubului Nautic);
- Cartea Funciară nr. 53426 a UAT Slatina, în care este înscris imobilul – teren în suprafață de 12730 mp, zona Plaja Olt;
- prevederile art. 297 alin.1 lit. a, art. 298 – 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, -avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina;
În conformitate cu prevederile art. 129 (2), lit.”c” alin. 6 lit. a, coroborate cu prevederile art. 139 alin. 3 lit. ”g”, art. 196 alin.1 lit ”a”, art. 297 alin.1, lit.”a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - (1)- Se aprobă prelungirea termenului de dare în administrare către Clubul Sportiv Municipal Slatina, a obiectivului Club Nautic și de Agrement ”Plaja Olt”, situat în municipiul Slatina – B-dul Sf. C-tin Brâncoveanu, jud. Olt, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina, pe o durată de 7ani începand cu data expirării duratei inițiale (luna iulie 2022), în vederea exploatării, întreținerii și administrării obiectivului împreună cu amenajările și dotările din cadrul acestuia, potrivit destinației pentru care au fost realizate.
Art. 2. – Clubul Sportiv Municipal Slatina, în calitate de titular al dreptului de administrare a obietivului - Club Nautic și de Agrement ”Plaja Olt”, va înscrie dreptul de administrare în cărțile funciare, în care sunt înscrise imobilele – terenuri și construcții ce aparțin acestui obiectiv, respectiv:
1) – Cartea Funciară nr. 51554 a UAT Slatina, în care este înscris imobilul – teren însuprafață de 51075 mp și construcțiile C1 – C16, ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina;
2) – Cartea Funciară nr. 51553 a UAT Slatina, în care este înscris imobilul – teren în suprafață de 7270 mp (zona de plajă a Clubului Nautic), ce aparține domeniului public al municipiului Slatina;
3) – Cartea Funciară nr. 53426 a UAT Slatina, în care este înscris imobilul – teren în suprafață de 12730 mp, zona Plaja Olt, ce aparține domeniului privat al municipiului Slatina
Art. 3. - Direcția Administrare Patrimoniu, va încheia actul adițional la protocolul nr. 70499/16.07.2015 înregistrat la Primăria Municipiului Slatina, care va avea ca obiect prelungirea termenului de dare în administrare către Clubul Sportiv Municipal Slatina a obiectivului Club Nautic și de Agrement ”Plaja Olt”, pe durata menționată la art.1din prezenta hotărâre, cu menținerea drepturilor și obligațiilor ce îi revin în calitate de titular al dreptului de administrare potrivit legislației în vigoare.
Art. 4. – Prezenta hotărâre, se va aduce la cunoștință public pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Slatina și se comunică la: - Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; - Primarul Municipiului Slatina; - Direcţia Administrare Patrimoniu; - Direcția Generală Economică; - Clubul Sportiv Municipal Slatina.
 

Inchide anunt

ANUNȚ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA - 28.06.2022

PROIECT Referitor la: darea acordului pentru edificarea unor construcții de către S.C. Compania de Apă Olt S.A, pe terenul în suprafață de 9421 mp, situate în municipiul Slatina, strada Basarabilor nr. 125, la distanțele față de limitele de vecinătate de pe laturile de sud, est și vest, cu derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de28.06.2022, hotărăște următoarele:
Având în vedere:
- inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 72790/15.06.2022; - nota de fundamentare nr. 6774/15.06.2022 a Direcției Administrare Patrimoniu – Biroul Evidență Domeniu Public și Privat;
- solicitarea nr. 888/130/17.05.2022 a S.C. Compania de Apă Olt S.A. înregistrată la Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 5556/18.05.2022, privind darea acordului în vederea edificării unor construcții pe terenul situate în municipiul Slatina, strada Basarabilor nr. 121, la distanțele față de limitele de vecinătate de pe laturile de sud, est și vest, cu derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism;
- contractul de delegare a gestiunii prin concesiune, a serviciilor publice de alimentare cu apăşi de canalizare, înregistrat la S.C. Compania de Apă Olt S.A. la nr. 26/19.04.2007, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul„ şi S.C. Compania de Apă Olt S.A.;
- Cartea funciară nr. 62129 a UAT Slatina, în care este înscris imobilul – teren în suprafață de 9421 mp, situat în municipiul Slatina, strada Basarabilor nr. 125, jud. Olt;
- planul de situație privind amplasarea construcțiilor pe terenul în suprafață de 9421 mp, situat în municipiul Slatina, strada Basarabilor nr. 125, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina, în vederea realizării ”Extindere facilitate de depozitare nămol tratat și reabilitare infrastructură transfer apă uzată către SEAU”;
- certificatul de urbanism nr. 249/05.04.2021 eliberat în scopul obținerii autorizației de construire pentru edificarea unor investiții pe terenul situate în municipiul Slatina, strada Basarabilornr. 125, jud. Olt;
- prevederile PUG și Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Slatina; - dispozițiile art. 612 din Noul Cod Civil, referitor la distanța minimă în construcții; - avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism și al Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina, în conformitate cu prevederile 129 alin. (14) coroborate cu prevederile art.139 alin.1 și art. 196 alin. 1 lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se dă acordul de principiu pentru edificarea unor construcții în cadrul obiectivului de investiții: ”Extindere facilitate de depozitare nămol tratat și reabilitare infrastructură transfer apăuzată către SEAU”, de către S.C. Compania de Apă Olt S.A., pe terenul în suprafață de 9421 mp, situat în municipiul Slatina, strada Basarabilor nr. 125, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 62129 Slatina, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina, deținut de S.C. Compania de Apă Olt S.A. Slatina, cu drept de concesiune, ca bun de retur în cadrul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, a serviciilor publice de alimentare cu apăşi de canalizare, înregistrat la S.C. Compania de Apă Olt S.A. la nr. 26/19.04.2007, la distanțele minime de: - 1,5 metri față de limitele de proprietate de pe laturile de sud și est, pe care învecinează cu domeniul public al municipiului Slatina (suprafața de teren de 30.335 mp) - 1,97 și 2,40 metri față de limita de proprietate din partea de vest, pe care se învecinează cu domeniul public al municipiului Slatina (Stația de epurare), prin derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism.
Art.2. - (1) – Primarul Municipiului Slatina, prin persoana împuternicită prin dispoziție, va semna la notarul public înscrisul authentic ce se va încheia potrivit prevederilor art. 612 din Noul cod civil, în termen de 60 zile de la data prezentei hotărâri
(2) – Cheltuielile notariale legate de încheierea înscrisului autentic, vor fi suportate de S.C. Compania de Apă Olt S.A. Art.3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință public pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Slatina și se comunică la: - Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; - Primarul Municipiului Slatina; - Direcţia Administrare Patrimoniu; - S.C. Compania de Apă Olt S.A. Slatina, strada Artileriei nr.2, jud. Olt.
 

Inchide anunt

ANUNȚ HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA - 28.06.2022

HOTĂRÂRE Referitoare la: darea acordului de principiu privind trecerea imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 13, județul Olt, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al județului Olt.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.06.2022, hotărăște următoarele:
Având în vedere:
- inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 74098/17.06.2022 la proiectul de hotarare;
- nota de fundamentare nr. 6890/17.06.2022 a Direcției Administrare Patrimoniu – Biroul Evidență Domeniu Public și Privat;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 144/30.09.2021 privind aprobarea cererii de transmiterea imobilului ”Clădire psihiatrie dermatologie” și a terenului aferent, situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 13, județul Olt, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al județului Olt;
- Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 400/25.11.2021, privind darea acordului de principiu pentru trecerea imobilului ”Clădire psihiatrie dermatologie” și a terenului aferent, situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 13, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al județului Olt;
- acordul nr. 31373/06.06.2022 al Ministerului Sănătății înaintat prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Slatina sub nr. 4244/08.06.2022, privind transmiterea imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 13, județul Olt, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al județului Olt – inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina atestat de Guvern prin Hotărarea nr. 1355 /2001 anexa 2, completată prin anexa la H.G. nr. 1553/2001;
- Cartea Funciară nr. 62960 a UAT Slatina în care este înscris imobilul situate în municipiul Slatina, strada Drăgăneștinr. 13, județul Olt;
- dispozițiile art. 294 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, - avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina.
În conformitate cu prevederile art. 129 alin 1, alin (2) lit. c), coroborate cu prevederile art. 139 alin. 2 și art. 196 alin. 1 lit ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – (1) Se aprobă trecerea imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 13, județul Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 62960 a UAT Slatina, compus din: - clădire P+3E cu suprafața construită de 820 mp și cu suprafața construită desfășurată de 3284 mp – teren în suprafață de 2170 mp, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al județului Olt.
(2) – Imobilul identificat potrivit alin. 1, se trece în domeniul public al județului Olt, pentru darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina, în vederea reabilitării pentru relocarea secțiilor: Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie, împreună cu baza de tratament, Compartiment Boli cornice și Compartiment Dermato -venerologie.
Art. 2. - (1) - Predarea-primirea imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgăneștinr. 13, jud. Olt, identificat potrivit art. 1, se face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotarâri .
(2) – Drepturile reale dobandite potrivit prezentei hotarari, se vor înscrie în Cartea funciară nr. 62960 a UAT Slatina, în care este înscris imobilul situate în municipiul Slatina, strada Drăgăneștinr. 13, jud. Olt. Art. 3.- Se aproba scoaterea din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Slatina a imobilului identificat potrivit art. 1, înscris la pozițianr. 1725 din Anexa la Hotarârea Guvernului nr. 11553/2009.
Art. 4. - Serviciul Public -Direcția Administrare Patrimoniu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.
Art. 5. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință public pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Slatina și se comunică la: - Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; - Primarul Municipiului Slatina; - Direcţia Administrare Patrimoniu; - Direcția Generală Economică; - Consiliul Județean Olt.
 

Inchide anunt

ANUNȚ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA - 28.06.2022

Proiect Referitor la: aprobare Studiul de fezabilitate și Indicatori Tehnico – Economici pentru obiectivul „Extinderea Sistemului de Iluminat Public in zona industriala din municipiul Slatina”.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.06.2022, hotărăște următoarele:
Având în vedere:
- Inițiativa primarului prin Referatul de aprobare
-Nota de fundamentare a Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public nr.3762/15.06.2022;
- Avizul Comisiilor de specialitate de buget-finante, amenajarea teritoriului si urbanism, comisia juridical şi de disciplina din cadrul Consiliului Local Slatina;
- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; Întemeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si alin. (14), art. 139 alin (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate și Indicatori Tehnico – Economici pentru obiectivul „Extinderea Sistemului de Iluminat Public in zona industriala din municipiul Slatina”.
Art. 2 Plata se va face din suma prevăzută la capitolul 700206 - Iluminat Public, alin.710130, conform HCL nr. 51/09.02.2022;
Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostință public pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se va comunica la: - Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public; - Direcţia Generală Economică.
 

Inchide anunt

ANUNȚ   Inspectoratul Școlar Județean Olt

ANUNȚ
 
Inspectoratul Școlar Județean Olt anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Olt, după cum urmează:
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, loc. Balș, jud. Olt - Director adjunct
  Școala Gimnazială nr. 1, loc. Balș, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială nr. 1, loc. Balș, jud. Olt - Director adjunct 
Școala Gimnazială, loc. Brastavățu, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Călui, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială „Nicolae Marineanu”, loc. Cezieni, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu”, Corabia, jud. Olt - Director adjunct 
Liceul Tehnologic, loc. Crâmpoia, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Cungrea, jud. Olt - Director 
Liceul Tehnologic, loc. Drăgănești-Olt, jud. Olt - Director adjunct 
Școala Gimnazială „Neda Marinescu”, loc. Grădinile, jud. Olt - Director 
Liceul Tehnologic, loc. Iancu Jianu, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială Milcovu din Deal, loc. Milcov, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Movileni, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Oboga, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Optași-Măgura, jud. Olt - Director
Școala Gimnazială, loc. Poboru, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Radomirești, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Sâmburești, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Schitu, jud. Olt - Director 
Clubul Sportiv Școlar, loc. Slatina, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială „Eugen Ionescu”, loc. Slatina, jud. Olt - Director adjunct 
Școala Gimnazială „Gheorghe Popescu” Mărgineni-Slobozia, loc. Scornicești, jud. Olt - Director adjunct 
Școala Gimnazială Alunișu, loc. Spineni, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Studina, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Teslui, jud. Olt – Director
Concursul este organizat în baza prevederilor Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E. nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare.
La concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
 a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art.149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul "Foarte bine" acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de "lucrător al Securității" sau "colaborator al Securității".
Dosarele candidaţilor, constituite conform prevederilor art. 8 alin. (1) din metodologie, se încarcă în aplicația informatică dedicată, în perioada 28 iunie – 17 iulie 2022.
Proba scrisă va avea loc în data de 8 septembrie 2022.
Proba de interviu se va desfășura în perioada 22 – 29 septembrie 2022.
Metodologia de concurs, procedura privind utilizarea platformei de înscriere la concurs, bibliografia, fişele posturilor pentru director şi director ajunct, locaţia în care se va desfășura proba de interviu şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul şi pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Olt.
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0249.410.927, de luni până joi între orele 10.00 - 15.00 și vinerea între orele 10.00 – 14.00.
 
Inspector școlar general,
Ion – Adrian BĂRBULETE