Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Anunturi OLTTV
Inchide anunt

Consiliul Local al municipiului Slatina a aprobat elaborarea Planului urbanistic zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru “CONSTRUIRE BLOCURI LOCUINȚE P+6E ” în municipiul Slatina, str. Crișan, nr. 11.

Consiliul Local al municipiului Slatina, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 2023, a aprobat elaborarea Planului urbanistic zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru “CONSTRUIRE BLOCURI LOCUINȚE P+6E ” în municipiul Slatina, str. Crișan, nr. 11.
Având în vedere: Soluția pe care o propune documentația de urbanism P.U.Z. Datorită suprafetei de teren libere din intravilan, din zonelor rezidențiale, există posibilitatea amplasării unor locuinte colective de a realiza o parcelare funcțională și de a stabili regulile de ocupare a terenului propus, de amplasare a construcțiilor, prezentarea consecințelor economice și sociale, la nivelul unității teritoriale de referință, investiția este oportună pentru completarea necesarului de locuințe din zonă. Investiția propusă va realiza ocuparea unei zone libere care va căpăta o nouă valoare urbană din punct de vedere economic și a gradului de utilizare a zonei,fiind configurată pe tendința reală de dezvoltare a municipiului Slatina, susținută de existența condițiilor optime de cadru natural. Tendința de extindere a zonei rezidențiale a localității este zona în care se află amplasamentul studiat, iar construirea de noi obiective rezidențiale reprezintă o evoluție si o dezvoltare a localității.Se propune spre aprobare: Plan Urbanistic Zonal pentru ,, CONSTRUIRE BLOCURI LOCUINTE P+6E” în municipiul Slatina, strada Crișan, nr 11.
În conformitate cu prevederile Planului urbanistic general şi a Regulamentului local de urbanism aferent, aprobat prin HCL nr. 140/25.05.2016, pentru eliberarea autorizaţiilor de construire pentru obiective de investiţii ce se realizează în condiţii specifice de amplasament şi pentru care se solicită derogări de la prevederile urbanistice ale zonei, este necesară întocmirea unei documentaţii de urbanism. Planul urbanistic zonal va fi elaborat în conformitate cu metodologia de elaborare și conținutul-cadru aferent. Prin documentația P.U.Z. se vor stabili obiectivele, prioritățile și reglementările de urbanism, cu precizarea următoarelor elemente, stabilirea unor functiuni compatibile și necesare zonei.
Se propune respectarea următoarelor condiţii:
Utilizarea terenului studiat pentru executarea lucrarilor privind : construire blocuri locuinte P+6 E Indicatori urbanistici obligatorii P.O.T max.= 35% C.U.T max = 2.5 RHmax : P+6E, Hmax=22.00 m.
Autorizația executării construcțiilor se va face cu respectarea condițiilor și a recomandăriilor de orientare față de punctele cardinale și respectând normativele în vigoare cu privire la sănătatea populației.
Construcțiile vor fi amplasate cu retrageri, după cum urmează:
-clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10.0 m;
-retragerea clădirilor fața de limitele laterale ale parcelei va fi de o distanță cel puțin egală cu jumatate din înalțimea la cornișa clădirii;
- amplasarea clădirilor unele față de altele pe acceași parcelă se va face la o distanță de cel puțin egală cu 8.00 m;
- retragerea clădirilor față de limita posterioară a parcelei se va face la o distanță de cel puțin egală cu 10.00 m;
În incintă se vor amenaja spații verzi ce vor respecta un procent de minim 15% din suprafața totală a terenului.
Gardurile de delimitare ale ansamblurilor de locuințe colective se recomandă ca spre stradă să fie transparente cu o înalțime de maxim 2.20 m și minim 1.50 m, având un soclu opac de 0.40 m, partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică și dublate cu un gard viu, împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor fi opace, se pot realiza din zidarie, din panouri prefabricate din beton sau din lemn, vor avea înalțimea de 2.20 m.
Asigurarea utilitătilor:
- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico - edilitare publice;
Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii.
Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon; Se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV- satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV.
Se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.
Spații libere și plantate: se vor asigura spații verzi în procent de 15% din suprafața parcelei și conform prevederilor documentațiilor de urbanism PUG, RGU; se vor asigura locuri de joacă cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Categoria de costuri vor fi suportate integral de beneficiarul lucrării se rezumă la dotările aferente rețelelor edilitare respectiv extinderea acestora și modernizarea circulației.
Costurile investiției vor fi suportate integral de beneficiar și aici ne referim la amenajare spațiu verde, amenajare acces, locuri de parcare și realizare construcțiilor ce vor reprezenta locuințe colective cu parter comercial.
Capacităţi de transport admise.
Se va asigură accesul autospecialelor / mijloacelor de stingere a incendiilor și pentru colectarea deșeurilor menajere. Se vor respecta condiţiile impuse în Acorduri / Avize specifice ale organismelor centrale şi / sau teritoriale pentru PUZ.Planul de acţiune pentru implementarea investiţiilor executate conform PUZ şi avizului de iniţiere cu evidenţierea costurilor, vor fi suportate de către beneficiarul investiţiei.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA din data de 25 mai 2023, referitoare la acordarea unui sprijin financiar echipei formate din elevii de la profilul de matematică – fizică – informatică.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară/extraordinară din data de 25 mai 2023, hotărăște:
Referitor la acordarea unui sprijin financiar echipei formate din elevii de la profilul de matematică – fizică – informatică din cadrul Centrului Județean de Excelență, Slatina-Olt, pentru participarea la concursul international Mathematical Grammar School – Belgrad în perioada 25-29 iunie 2023.
Având în vedere:
- solicitarea doamnei Badea Vanina, reprezentant legal al Centrului Județean de Excelență Slatina-Olt, înregistrată la Primăria municipiului Slatina cu nr. 32571/10.04.2023, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru participarea cu un număr de 5 echipaje – 20 de elevi însoțiți de 5 profesori, la Concursul Internațional Mathematical Grammar School – Belgrad, care se va desfășura în perioada 25 - 29 iunie 2023;
- Referatul de propunere nr.44606/18.05.2023 al Serviciului Cultură – Sport;
- Inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.44611/18.05.2023;
- Raportul de specialitate al Serviciului Cultură - Sport nr.44616/18.05.2023;
- Avizul favorabil al Comisiei de buget finanțe;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activități socio-culturale, culte și sport;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 27/03.02.2023, referitoare la aprobare buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local Slatina H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 17.000 lei echipei formate din elevii de la profilul de matematică – fizică – informatică din cadrul Centrului Județean de Excelență, Slatina-Olt, pentru participarea la concursul international Mathematical Grammar School – Belgrad în perioada 25- 29 iunie 2023, cu un număr de 5 echipaje – 20 de elevi însoțiți de 5 profesori.
Art.2 – Se aprobă alocarea din bugetul local al anului 2023, Capitolul 67.02 „Cultură, recreere si religie” a sumei de 17.000 lei, pentru asigurarea transportului, serviciilor hoteliere, materialele necesare pentru participarea la Concursul Internațional Mathematical Grammar School – Belgrad în perioada 25-29 iunie 2023.
Art.3 – Suma menționată la art. 1 va fi virată în contul ce apartine Centrului Județean de Excelență Slatina, Olt, Cont: RO75TREZ50620E370100XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Slatina-Olt.
Art.4 – Centrul Județean de Excelență Slatina Olt, reprezentat legal prin director, Badea Vanina – Elena, are obligaţia de a depune la Primăria municipiului Slatina documentele justificative privind cheltuirea sumei conform destinaţiei pentru care a fost acordată, în termen de 30 zile de la finalizarea Concursului Internațional Mathematical Grammar School.
Art.5 - Se aprobă protocolul de colaborare conform anexei la prezenta și se împuternicește Viceprimarul municipiului Slatina, domnul Gigi Ernes VÎLCELEANU să reprezinte Primăria municipiului Slatina, în vederea semnării acestuia.
Art.6 – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Viceprimarul municipiului Slatina, prin Directia Generală Economică – Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate, Serviciul Cultură – Sport și Centrul Județean de Excelență Slatina Olt prin director, Badea Vanina – Elena.
Art.7 – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la: - Instituția Prefectului – Județul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Direcția Generală Economică; - Direcția Generală Economică - Serviciul Financiar Contabilitate; - Serviciul Cultură, Sport; - Centrul Județean de Excelență Slatina, Olt.
 

Inchide anunt

Loctrans - Extinderea traseului Liniei 1 către Pădurea Strehareți în sezonul estival pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale

Începând cu data de 1 Iunie, Linia 1 va fi extinsă către Pădurea Strehareți în zilele de sâmbătă, duminică și în timpul sărbătorilor legale. Această extindere a traseului reprezintă o măsură în beneficiul dumneavoastră, pentru a vă oferi mai multe opțiuni și acces la destinații noi.
Plecările vor fi efectuate din stația Steaua, pe traseul de retur al Liniei 1(Steaua, Metalurgic, Fabra, LPS, P.Hotel, Catedrala, P. Strehareți) către Pădurea Strehareți, autobuzele electrice vor aștepta călătorii in vederea îmbarcarii/debarcarii, cursele vor fi disponibile la următoarele ore :

- 9.25 plecare din stația Steaua - 9.50 sosire Pădurea Strehareți
- 11.15 plecare din stația Steaua - 11.40 sosire Pădurea Strehareți
- 13.05 plecare din stația Steaua - 13.30 sosire Pădurea Strehareți
- 16.20 plecare din stația Steaua - 16.45 sosire Pădurea Strehareți
- 17.20 plecare din stația Steaua - 17.45 sosire Pădurea Strehareți

Vă recomandăm să fiți în stațiile de călători cu puțin timp înainte de orele de plecare, pentru a vă asigura că veți ajunge la destinația dorită la timp și fără întârzieri.
Extinderea traseului către Pădurea Strehareți vă oferă oportunitatea de a explora și de a vă bucura de frumusețea naturii în această zonă. Pădurea Strehareți este recunoscută pentru peisajele pitorești și aerul curat. Fie că doriți să petreceți o zi relaxantă în natură sau să vă aventurați într-o plimbare mai lungă, această extindere a traseului vă permite să vă bucurați de toate acestea și mai mult.
Vă reamintim că Linia 1 este una dintre cele mai importante rute de transport în comun din oraș și are un program bine stabilit, care vă oferă conexiuni în alte zone și puncte de interes. Cu extinderea traseului către Pădurea Strehareți, ne străduim să răspundem nevoilor dumneavoastră de mobilitate și să vă oferim servicii de transport de calitate.
Vă încurajăm să profitați de această oportunitate și să explorați noile destinații oferite de extinderea traseului Liniei 1.
 

Inchide anunt

Anunț Primăria Municipiului Slatina 24.05.2023 - Stații de încărcare wireless


Primăria Municipiului Slatina și societatea Loctrans au făcut un nou pas important pentru implementarea unui transport public în comun autonom și inteligent. Astăzi au fost efectuate recepțiile a două stații de încărcare rapidă: una în zona ACH și una la Gară. Odată cu implementarea acestui proiect, șoferii de autobuze nu vor mai avea grija descărcării bateriei.
Directorul societății spune că scopul acestui proiect este de a dezvolta un sistem de transport public mult mai inteligent și autonom. Noile stații de încărcare rapidă vor elimina posibilitatea apariției unei pene de curent în timpul traseului.
Reprezentanții societății Loctrans dau asigurări că în perioada următoare se va da startul mai multor investiții de dezvoltare și de modernizare a transportului în comun, astfel încât slătinenii să se poată bucura de călătorii în cele mai bune și sigure condiții.

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919 Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

Societate de construcții angajează:

- personal departament tehnic – Doclib- licitații;

- deservent finisor;

- deservent buldoexcavator / încărcător frontal;

- șoferi profesioniști cu atestat;

- mecanici auto;

- muncitori calificați și necalificați.

CV-urile se trimit pe adresa:office@padrino.ro

Relații la telefon: 0722664095
 

Inchide anunt

Anunț Primăria Municipiului Slatina 23.05.2023 - Disney Cup, o nouă ediție de succes


Chiar dacă majoritatea profesorilor sunt în grevă, Primăria Slatina, alături de școlile slătinene, a organizat, astăzi, îndrăgitul concurs Disney Cup. Au fost întrebări din toate materiile de la clasă și, spun copiii, gradul de dificultate a fost destul de ridicat.
Concursul local de cultură generală Disney Cup va avea și în acest an 36 de câștigători, câte unul de la fiecare clasă de V – VII, din fiecare unitate de învățământ în parte.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 
 

Inchide anunt

Vând:


- prășitoare porumb cu 5 rânduri, nefolosită;
- semănătoare grâu (stare foarte bună) sau schimb cu freză pentru tractor U.45- Fiat 550;
- Matiz an fabricație 2007, culoare albastru, 117.000 km, motor intact;
- loc de casă în comuna Curtișoara, la stradă, S=2000 mp.
Relații la telefon: 0723380143
 

Inchide anunt

Anunț Primăria Municipiului Slatina 22.05.2023 - Consultări cu slătinenii


Reprezentanții administrației locale au lansat un chestionar online pentru slătineni, în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021‐2027. Rezultatele finale vor identifica nevoile oamenilor, dar și problemele administrative cu care se confruntă în viața de zi cu zi. Au fost demarate investiții în toate sectoarele de activitate, de aceea, Primăria Slatina a lansat un chestionar online adresat tuturor locuitorilor orașului pentru a creiona împreună următoarea strategie de dezvoltare multianuală.
Întrebările chestionarului au rolul de a reflecta obiectivele strategice și direcțiile sectoriale de dezvoltare ale municipiului și stabilirea unui consens în ceea ce privește viitorul Slatinei.
Slătinenii care doresc să participe activ la elaborarea unei strategii de dezvoltare a orașului și vor să fie parte a schimbării, pot completa chestionarul atașat pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Slatina.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

Anunț Primăria Municipiului Slatina 22.05.2023 - Slatina Forest Race, o ediție cu emoții și suspans


Prima ediție a competiției destinată bicicliștilor amatori, Slatina Forest Race, s-a bucurat de un real succes. Peste 120 de concurenți, femei și bărbați, s-au adunat la linia de start. Competiția, organizată de primăria Slatina, a fost una strânsă și plină de emoții, majoritatea dorind un loc pe podium. Tineri sau mai în vârstă, cu toții au participat cu bucurie la competiția de ciclism de la Slatina. După ce și-au ridicat kit-ul de concurs, participanții s-au adunat la linia la start. Primele care au pornit în competiție au fost fetele, care au avut de parcurs un traseu mai scurt, după care le-au urmat băieții.
Câștigătorii locurilor I, II și III au primit, din partea organizatorilor, pe lângă medalii și diplome, și premii în bani.
Câștigătorii au urcat pe podium, unde au primit medalii și diplome. La feminin, câștigătoare a fost Maria Nicolescu, o tânără de 33 de ani, din Slatina.

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919 Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 
 

Inchide anunt

Anunț Primăria Municipiului Slatina 22.05.2023 -Se repară locurile de joacă


Lucrări ample pentru reabilitarea locurilor de joacă au loc în municipiul Slatina. Reprezentanții Serviciului Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei anunță că au intrat în reparații toate cele peste 50 de locuri de joacă și distracție pentru copii.
Cel mai des sunt stricate leagănele, toboganele și chiar gărdulețul acestor spații. Reprezentanții Serviciului Dezvoltare Urbană spun că în fiecare an, sau chiar mai des, sunt nevoiți să repare sau să înlocuiască elementele stricate.
Reprezentanții Poliției Locale Slatina spun că au aplicat mai multe amenzi pentru distrugeri în locurile de joacă. Multe dintre aceste fapte au fost surprinse cu ajutorul camerelor de supraveghere, iar, ulterior, făptașii au fost identificați și sancționați.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919 Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

Angajăm personal în domeniul panificației.

SC angajează: muncitori calificați și necalificați în domeniul panificației; șofer livrator distribuție pâine – salariu 3500 lei net; supraveghetor linie panificație; ambalator produse panificație; gestionar în domeniul panificației; femeie de serviciu. Salarii atractive. Relații la telefon: 0723359789
 

Inchide anunt

Anunț Primăria Municipiului Slatina 18.05.2023 - Noi investiții în Pădurea Strehareți


După ce a fost transformată într-un loc perfect de relaxare, plimbare sau chiar mișcare, Pădurea Strehareți a devenit una dintre atracțiile orașului nostru.
Aici, recent, municipalitatea slătineană a făcut investiții importante, iar printre îmbunătățiri se numără asfaltarea drumului principal, iluminatul public, crearea de piste pentru bicicliști, construirea unui loc de joacă pentru copii și reabilitarea completă a zonei grătarelor. Zilnic, locul de agrement este vizitat de slătineni de toate vârstele.
Vestea bună pentru cei care iubesc picnicul, este că spațiul destinat grătarelor va fi extins. De asemenea, tot în Pădurea Strehareți, municipalitatea va investi într-un nou loc de joacă pentru copii.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 
 

Inchide anunt

Anunț Primăria Municipiului Slatina 18.05.2023 - Primăria Slatina, partener în educație


Administrația locală slătineană investește masiv în unitățile de învățământ, este și cazul Școlii Nr. 3 unde săli de clasă au fost renovate, mobilierul a fost schimbat și echipamentele IT sunt de ultimă generație. Directorul unității de învățământ spune că într-un timp relativ scurt de la preluarea mandatului a reușit, cu bani de la bugetul local, să atingă mai multe obiective de modernizare.
Din 2016, sectorul de educație a primit o atenție sporită din partea autorităților locale, în fiecare an fiind alocate sume substanțiale din bugetul Primăriei pentru dezvoltarea și modernizarea unităților de învățământ din oraș.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro