Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Anunturi OLTTV
Inchide anunt

Societate comercială angajează muncitori calificați în construcții.

Societate comercială angajează muncitori calificați în construcții: pavatori, dulgheri, instalatori, sudori, fierari betoniști, deservenți utilaje construcții, devizieri, maiștri, ingineri constructori (civile, edilitare, drumuri și poduri), șoferi profesioniști categoria C,E.
Relații la telefon: 0349404505, între orele 08:30-16:30.
 

Inchide anunt

Începe sezonul estival la Slatina.

 Sezonul estival la ʺPlaja Oltʺ, va începe din data de 10.06.2022! Programul de funcționare va fi în intervalul orar 09.30-22.00, de luni până duminică. Vă așteptăm cu drag, să vă bucurați de frumusețea și atracțiile oferite de Clubul Nautic și de Agrement ʺPlaja Oltʺ!
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina – 03.06.2022- A început dezinsecția la Slatina


Odată cu venirea verii au apărut și țânțarii. De seara trecută, autoritățile locale au început acțiunea de dezinsecție. Se intervine cu insecticid, dimineața devreme și seara, atât la sol, cât și din aer, pentru eliminarea țânțarilor și a larvelor insectelor.
Utilajele au luat la rând străzile orașului. Se acționează la fel ca și în anii trecuți cu insecticid Cymina Plus, după ora 21.00 și dimineața, începând cu ora 4.00. Iar de la 8.00 se intervine cu insecticid Vectobac, pentru eliminarea larvelor pe luciul de apă.
De săptămâna viitoare, dezinsecția se va face din aer. Un avion va survola întreg orașul pentru o acoperire cât mai mare a domeniului public. Astfel de acțiuni vor avea loc pe parcursul întregii veri, până în luna septembrie, inclusiv. În funcție de temperaturi și de gradul de infestare, programul se poate modifica.

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina – 1 Iunie - „Slatina, Orașul Copiilor”


A devenit deja o tradiție, ca de 1 Iunie, autoritățile locale să le ofere tuturor copiilor din oraș multă bucurie și distracție prin organizarea evenimentului „Slatina, Orașul Copiilor”. În Parcul Tineretului, micuții prezenți au avut la dispoziție peste 20 de ateliere cu diverse activități cultural-sportive. Atelierul de pictură și cel de modelat baloane, au fost cele mai de solicitate de către copiii prezenți în parc. Atelierul de realitate virtuală a fost un alt mediu interesant, pe care foarte mulți copii au vrut să-l experimenteze.
Pictură pe față, tir cu arcul, jocuri medievale, croitorie, teatru de păpuși sunt alte câteva dintre activitățile pe care le-au experimentat cei prezenți. Atât copiii, cât și adulții au fost încântați de cadoul perfect oferit de autorități cu ocazia zilei de 1 Iunie. La ieșirea din parc, cei mici au fost fascinați de motoarele expuse de membrii Asociației South Side Motorcycle Family. Pentru acest eveniment, Primăria Municipiului Slatina a pus la dispoziția vizitatorilor 2.000 de pliante cu harta detaliată a întregului parc, pentru a putea fi identificat cu ușurință fiecare atelier.

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Consiliul Local al Municipiului Slatina, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședință ordinară din data de 31 mai 2022, a hotărât următoarele:
Având în vedere:
- Cererea doamnei Prof. Badea Vanina Elena, reprezentant legal al Centrului Județean de Excelență Olt, înregistrată la Primăria Municipiului Slatina cu nr. 46089/19.04.2022, prin care solicită sprijin financiar pentru participarea elevilor și profesorilor îndrumători ai Centrului Județean de Excelență Olt la Concursul Internațional „Matemathical Grammar School” din Serbia – Belgrad în perioada 28 - 30 iunie 2022;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 43/09.02.2022, referitoare la aprobare buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- Inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.56466/05.05.2022;
- Raportul de specialitate al Serviciului Cultură, Sport nr. 56473/05.05.2022;
- Prevederile art. 14 din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină; - Avizul favorabil al Comisiei pentru activități socio-culturale, culte și sport;
- Avizul favorabil al Comisiei de buget finanțe;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (7) lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 - Se aprobă acordarea de sprijin financiar în valoare de 14.000 RON, echipei formate din 18 elevi de la profilele matematică – fizică – informatică și profesorii îndrumători ai acestora din cadrul Centrului Județean de Excelență Olt,suma fiind necesară pentru participarea la Concursul „Matemathical Grammar School” din Serbia – Belgrad, organizat în perioada 28 – 30 iunie 2022.
Art. 2 – Se aprobă alocarea sumei de 14.000 RON din bugetul local anului 2022, Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie” pentru participarea echipei CJEX Olt la Concursul „Matemathical Grammar School”, organizat la Belgrad în perioada 28 – 30 iunie 2022.
Art. 3 – Suma menționată la art. 1 va fi virată în contul RO75TREZ50620E370100XXXX ce aparține Centrului Județean de Excelență Olt deschis la Trezoreria municipiului Slatina, reprezentat prin doamna director Badea Vanina Elena.
Art. 4 - Doamna director Badea Vanina Elena din cadrul Centrului Județean de Excelență din Slatina, Olt, are obligația de a depune la Primăria municipiului Slatina documentele justificative privind cheltuirea sumei de 14.000 RON, conform destinației pentru care a fost acordat sprijinul financiar, în termen de 30 de zile de la finalizarea Concurusului „Matemathical Grammar School” organizat la Belgrad în perioada 28 – 30 iunie 2022.
(1) În situația în care nu se va justifica suma acordată în termenul menționat, reprezentantul legal al CJEX Olt va restitui suma acordată și va achita penalități până la data restituirii efective, conform legislației fiscale în vigoare la data acordării ajutorului financiar.
(2) Depășirea termenului pentru depunerea documentelor justificative cu o perioadă mai mare de 30 zile atrage după sine restituirea sumei acordate și penalităților calculate până la data restituirii integrale a sumei.
Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Viceprimarul municipiului Slatina, Direcția Generală Economică – Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate, Serviciul Cultură, Sport și reprezentantul legal al Centrului Județean de Excelență Olt.
Art. 6 - Prezenta hotărâre se va duce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la: - Instituția Prefectului - Județul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Viceprimarul municipiului Slatina; - Centrul Județean de Excelență Olt; - Direcția Generală Economică; - Direcția Generală Economică – Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate; - Serviciul Cultură, Sport; - Persoana nominalizată la art. 4.


Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Consiliul Local al Municipiului Slatina - 31.05.2022


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2022, a hotărât:
Având în vedere:
- inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 62888/18.05.2022;
- nota de fundamentare nr. 5565/18.05.2022 a Direcției Administrare Patrimoniu;

- referatul nr. 4326/26.04.2022 al Compartimentului Resurse Umane, Relații cu Publicul din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 295/17.09.2021, referitoare la aprobare reorganizare Serviciul Public Direcția Administrare Patrimoniu, organigramă, număr de personal, stat de funcții și pondere funcții publice ale Serviciului public Direcția Administrare Patrimoniu;

- adresa nr. 49022/2022 transmisa de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, înregistrată la Direcția Administrare Patrimoniu sub nr. 3334/30.03.2022;
-prevederile art. 409 alin. (3), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
-avizul favorabil al Comisiei buget, finanțe, al Comisiei de muncă și protecție socială și al Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina.
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3) (c) , art. 139 și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Începând cu data prezentei denumirea funcției publice din Statul de funcții al Direcției Administrare Patrimoniu, poziția 17, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 295/17.09.2021, se modifică după cum urmează: din ”consilier achiziții” în ”consilier achiziții publice”.
Art. 2. – Se aprobă transformarea funcției publice de execuție vacanta de referent, clasa III, grad profesional debutant, studii medii, Id Post 469215, din cadrul Compartimentului Inspecție domeniu public și privat în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, studii superioare în cadrul aceleiași structuri și modificarea Statului de funcții al Direcției Administrare Patrimoniu , poziția nr. 14 în mod corespunzător.
Art. 3. - Compartimentul Resurse umane, relații cu publicul din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Consiliul Local al Municipiului Slatina, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2022, a hotărât:
 Având în vedere:
- prevederile H.C.L. nr. 69/28.02.2022, referitoare la „aprobare Programe și proiecte culturale, educative și manifestări sportive pe anul 2022”, cu modificările ulterioare, conform cărora a fost aprobată organizarea festivalului național al copiilor „Călușul Românesc”, ediția a XXII-a;
- inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.64619/23.05.2022; - raportul de specialitate al Serviciului Cultură, Sport, înregistrat cu nr.64624/23.05.2022;
- adresa înregistrată cu nr. 64518/23.05.2022 - protocolul de colaborare între Palatul Copiilor „Adrian Băran” și Primăria municipiului Slatina;
- avizul favorabil al Comisiei de buget finanţe; - avizul favorabil al Comisie juridice și de disciplină; - avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport;
În temeiul prevederilor art.129, alin. (7) lit. a), d), art. 139, alin.(3), lit. „a” și art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă organizarea si programul manifestării „Călușul Românesc”, ediţia a XXII-a, organizată în perioada 22 - 26 iunie 2022, conform protocolului semnat între Palatul Copiilor „Adrian Băran” și Primăria municipiului Slatina.
Art. 2 – Se aprobă alocarea din bugetul local al anului 2022, Capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” a sumei de 80.000 lei şi angajarea cheltuielilor în limita sumei menţionată anterior pentru organizarea manifestării „Călușul Românesc”, ediţia a XXII-a, în perioada 22 - 26 iunie 2022.
Art. 3 – Suma menționată la art. 2 va fi virată în contul ce apartine Palatului Copiilor „Adrian Băran” din municipiul Slatina, respectiv: RO18TREZ5065005XXX003720, deschis la Trezoreria Municipiului.
Art. 4 – Palatul Copiilor „Adrian Băran” din municipiul Slatina, reprezentat legal prin domnul director Brăileanu Iliuță, are obligaţia de a depune la Primăria municipiului Slatina documentele justificative privind cheltuirea sumei conform destinaţiei pentru care a fost acordată, în termen de 30 zile de la finalizarea manifestării „Călușul Românesc”, ediţia a XXII-a, ce se va desfășura în perioada 22-26 iunie 2022.
Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Viceprimarul municipiului Slatina, Directia Generală Economică – Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate, Serviciul Cultură – Sport și reprezentatul legal al Palatului Copiilor „Adrian Băran”, domnul director Brăileanu Iliuță.
Art. 6 – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la: - Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Viceprimarul municipiului Slatina; - Direcția Generală Economică; - Directia Generală Economică – Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate; - Palatul Copiilor „Adrian Băran”; - Serviciul Cultură, Sport; - Persoana nominalizată la art. 4

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina – 27.05.2022 - Program Tratamente fitosanitare și dezinsecție

Primăria municipiului Slatina începe noi acțiuni de tratamente fitosanitare și dezinsecție. Acestea au loc începând de săptămâna viitoare și se vor desfășura dimineața devreme și seara. Echipele vor interveni de la sol, pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare, dar și din aer, pentru o dezinsecție de amploare. Primăria Slatina desfășoară anual astfel de acțiuni, care au ca scop combaterea bolilor și dăunătorilor la copacii de pe străzi și din parcuri, dar și înlăturarea țânțarilor.
________________________________________
Programul de execuție al lucrărilor de TRATAMENTE FITOSANITARE în Municipiul Slatina, aferent lunii iunie a anului 2022, se va desfășura după cum urmează:
30 Mai 2022 – începând cu orele 21:00 – tratamente fitosanitare;
31 Mai 2022 – începând cu orele 21:00 – tratamente fitosanitare.
În vederea realizării optime a prezentei acțiuni, vor participa 26 de agenți DDD și vom utiliza un număr de:
4 mijloace de transport pentru tratamente fitosanitare la sol:
5 utilaje de mare capacitate :
12 aparate mici-atomizoare.
De asemenea, în perioada 02 - 08 iunie 2022 ,,graficul de eșalonare a serviciului public de DEZINSECȚIE’’ pe domeniul public al Municipiului Slatina cuprinde următoarele informații:
02.06.2022
Începând cu ora 04:00 - Dezinsecție de la sol cu utilaje purtate de agenții DDD;
Începând cu ora 08:00 – Larvicidare;
Începând cu ora 21:00 – Dezinsecție spațială cu utilaje de mare putere autopurtate generatoare de ceață rece și ceață caldă;
04.06.2022
Începând cu ora 04:00 - Dezinsecție de la sol cu utilaje purtate de agenții DDD;
Începând cu ora 08:00 – Larvicidare;
Începând cu ora 21:00 – Dezinsecție spațială cu utilaje de mare putere autopurtate generatoare de ceață rece și ceață caldă.
06.06.2022
Începând cu ora 05:45 - Dezinsecție prin mijloace aviochimice;
Începând cu ora 08:00 – Larvicidare.
08.06.2022
Începând cu ora 05:45 - Dezinsecție prin mijloace aviochimice;
Începând cu ora 08:00 – Larvicidare.
În vederea realizării optime a prezentei acțiuni, vor participa 21 de agenți DDD și vom utiliza un număr de:
9 mijloace de transport repartizate astfel:
1 auto pentru coordonare
8 auto pentru executia serviciilor din care:
4 utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece autopurtate;
4 utilaje de mare capacitate generatoare de ceață caldă autopurtate;
16 aparate generatoare de ceață rece purtate de agenții DDD;
4 aparate generatoare de ceață caldă purtate de agenții DDD.
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfaşurarea acestor acţiuni, perioada de efectuare a tratamentelor fitosanitare va fi prelungită.

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919 Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina – 26.05.2022 -Chioșcul de la Plaja Olt, încă la licitație


Peste doar câteva zile va începe sezonul estival, iar slătinenii își pot petrece timpul la piscina din incinta Clubului Nautic și de Agrement „Plaja Olt”. Spațiul destinat alimentației publice de aici poate fi închiriat, în anumite condiții. Ieri, în cadrul unei ședințe de Consiliu Local au fost votate persoanele care vor face parte din comisia de închiriere a spațiului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIMĂRIA SLATINA

„Se aprobă închirierea prin licitație publică a obiectivului spațiu destinat comerțului -alimentație publică din incinta Clubului Nautic și de Agrement „Plaja Olt” , situat în Municipiul Slatina, pe malul stâng al râului Olt, reprezentând foișor din lemn în suprafață construită la sol de 27,35 metri pătrați. Prețul minim de pornire a licitației pentru închirierea obiectivului este echivalentul în lei a 4 euro pe metru pătrat pe lună, fără TVA.
Durata închirierii este de 4 luni”, se arată în
proiectul de hotărâre al Primăriei Municipiului
Slatina.

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro

 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina – 26.05.2022 - CAO își modernizează sediul din strada Textilistului


În ședința de ieri a Consiliului Local al municipiului Slatina a fost aprobată suma de peste 481.000 de lei, pentru lucrări de modernizare la sediul Companiei de Apă Olt de pe strada Textilistului. În sediul CAO de pe strada Textilistului nu s-au mai făcut investiții de modernizare de peste 20 de ani. Comunicat CAO „În clădirea Companiei de Apă Olt de pe strada Textilistului stau formațiile de muncitori pentru intervenții apă și canalizare care acum au condiții mai bune de muncă. Vestiarele, toaletele, birourile au fost modernizate, la fel și garajele unde sunt autospecialele de intervenție. În incinta se află și o platformă unde se toarnă dale pentru ramele și capacele de canalizare” spun reprezentanții CAO. Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina – 25.05.2022 Tinerii căsătoriți din Slatina beneficiază de sprijin financiar


Autoritățile locale acordă ajutor financiar tuturor cuplurilor care se căsătoresc. Tinerii căsătoriți din Slatina beneficiază, an de an, de sprijin financiar în valoare de 1.000 de lei, după ceremonia de oficializare a căsniciei. Condițiile pentru a primi acest sprijin sunt: unul dintre căsătoriți trebuie să aibă domiciliul în Slatina, să fie la prima căsnicie și să aibă sub 35 de ani.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919 , Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ – 25.05.2022 -Primăria Slatina, în ajutorul creșelor


A început înscrierea copiilor la creșă iar numărul cererilor este mai mare decât cel al locurilor disponibile. Chiar dacă, din acest an, creșele au trecut în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Olt, Primăria Slatina va continua să sprijine unitățile de antepreșcolari din municipiu, astfel, administrația locală este pregătită să suplimenteze, la nevoie,numărul de paturi și de mobilier pentru micuții slătineni. Mai mult decât atât, primarul Emil Moț a anunțat că administrația locală are în plan construirea de două corpuri de clădire cu o capacitate de aproximativ 100 de locuri, astfel încât, problema înscrierilor la creșă să fie rezolvată.

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina – 25.05.2022 - Lista completă a câștigătorilor Disney Cup 2022

Administrația locală a anunțat câștigătorii din acest an ai concursului Disney Cup. Primii 36 de elevi vor fi recompensați de către Primăria Slatina cu 5 zile în parcul de distracții Disneyland, cheltuielile legate de transport, cazare, masă, vizite obiective turistice, tur oraș, asigurare sănătate, fiind asigurate de la bugetul local.

Lista completă a câștigătorilor Disney Cup 2022, realizată în exclusivitate de Olt Tv:


Școala Gimnazială Nr.1: Gulie Florentin George, Velea Constantin Minel, Strîmbeanu Daniel

Școala Gimnazială „Ștefan Protopopescu”: Răuță Vlad Andrei, Ionescu Ariana Violeta, Vlad-Țăndărică Mihai

Școala Gimnazială Nr.3: Toma Andrei, Pietriși Alessia Maria, Țeghe Isabela

Liceul cu Program Sportiv: Gheorghe Nicușor Marin, Roșu Neagoe Denis, Papuc Daria Gabriela

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”: Andrei Alexandra, Maican Timeea, Popa Luca Nicolae

Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă”: Mușa Patricia, Dincă Anna Erika, Dinculescu Catrina Ioana

Școala Gimnazială „Eugen Ionescu”: Vasile David Gabriel, Gherghu Teodora, Peia Claudiu

Școala Gimnazială „George Poboran”: Gheorghe Ștefan Dorin, Alexandrescu Eduard, Opran Bianca

Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”: Mitrache- Ciobanu Elena-Estefania, Munteanu Adrian- Ștefan, Mateescu Andrei

Școala Gimnazială „C-tin Brâncoveanu”: Ardeleanu Mihaela, Bărbuia Maria,Barbu Valentin

Colegiul Național „Radu Greceanu”: Glasu Erik Gabriel, Marinescu Sara Ștefania, Barbu Mihnea Andreas

Colegiul Național „Ion Minulescu”: Diaconu Daria Ana-Maria, Croitoru Nicholas Lucian, Găină Daria Silviana


Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Consiliul Local al Municipiului Slatina - 25.05.2022

Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa extraordinară de îndată din data de 25 mai 2022, a hotărât:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr. 60302/12.05.2022;
- raportul de specialitate nr. 60307/12.05.2022 întocmit de Compartimentul Guvernanţă Corporativă; - solicitarea nr. 777/300/04.05.2022 a operatorului economic S.C. Compania de Apă Olt S.A. înregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 57683/06.05.2022;
- avizul favorabil al comisiilor de buget – finanțe și juridică și de disciplină din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;
- prevederile art. 5 alin. 1 lit. d din anexa la O.U.G. nr. 198/2005 anexă privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare; - dispozițiile art. 43 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. d), art. 139 alin. (1) precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂSTE:
Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 481.481,75 lei constituită în Fondul de întreținere, înlocuire şi dezvoltare de către operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A., pentru finanțarea lucrărilor de modernizare acoperiș, vestiare, reparații, finisaje, zugrăveli, modernizare cale de acces, executat platformă de beton curte, ignifugare acoperiș la punctul din str. Textilistului, municipiul Slatina.
Art. 2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt; - Primarului Municipiului Slatina; - Administratorului public; - Direcţia Generală Economică; - S.C. COMPANIA DE APA OLT S. A.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina – 24.05.2022 - 200 de elevi de la Minulescu, în cursa pentru Disneyland

 Concursul Disney Cup, organizat de Primăria municipiului Slatina, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Olt, a adunat astăzi 200 de elevi din clasele V-VII de la Colegiul Național „Ion Minulescu”. Elevii de la Minulescu au lăudat inițiativa Primăriei municipiului Slatina de a organiza acest concurs și au avut chiar și un sfat pentru autoritățile locale: să organizeze cât mai multe ediții.La Colegiul „Ion Minulescu”, concursul Disney Cup s-a desfășurat în nouă săli de clasă. Elevii, cadrele didactice și reprezentanții primăriei i-au supravegheat atent pe copii, iar totul a fost înregistrat de camerele video, aflate în sălile de examen. Aceasta este cea de-a 14-a ediție a concursului Disney Cup, organizat de Primăria Slatina. Mult așteptata excursie de vis, în Franța, va avea loc, cel mai probabil, în ultima săptămână de vacanță.                                                           

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina – 24.05.2022 -Mii de elevi și pensionari circulă gratuit cu autobuzele

 Primăria municipiului Slatina oferă gratuitate elevilor și pensionarilor care circulă cu mijloacele de transport în comun. Municipalitatea le plătește lunar abonamentul, iar oamenii au la dispoziție zilnic mijloacele de transport în comun, pentru a se deplasa în orice zonă a orașului doresc.Potrivit conducerii Loctrans Slatina, peste 1.500 de pensionari și peste 700 de elevi circulă, gratuit, cu acest mijloc de transport în comun Numărul autobuzelor electrice la Slatina va crește, în perioada următoare. Un nou lot de astfel de mijloace de transport public va ajunge în orașul nostru, în urma unui amplu program demarat de autorități, pentru înlocuirea autobuzelor vechi cu unele moderne. Noile mijloace de transport în comun sunt încărcate electric, nu poluează și sunt foarte silențioase. Iar călătorii sunt mulțumiți că se pot deplasa rapid și sigur pe orice traseu al orașului.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919 , Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

SC TOP DECON SRL angajează personal.

Având în vedere specificul activității în domeniul construcțiilor, societatea TOP DECON SRL angajează pentru execuția contractelor în derulare, următorul personal:
1. Ingineri construcții civile, industriale și agricole;
2. Ingineri specializarea instalații, instalații pentru construcții;

3. Ingineri construcții rutiere, drumuri piste de aviație, poduri;
4. Ingineri specializarea hidraulică, instalații gaze, pentru posturi de manageri de contracte, șefi de șantiere, ingineri coordonatori de lucrări.
5. Personal autorizat ANRE pentru responsabil tehnic cu execuția:

- Construcții civile, industriale și agrozootehnice;

- Construcții rutiere, drumuri, piste de aviație, poduri;

- Instalații pentru construcții (responsabili pentru lucrări de termice - ventilații și sanitare);

- Instalații pentru construcții (responsabili pentru lucrările de instalații electrice și curenți slabi).
- Instalații pentru construcții (responsabili pentru lucrările de instalații edilitare)

.6. Devizier construcții, inginer întocmire devize, situații lucrări construcții, întocmire carte tehnică lucrare;
7. Topometrist categoria B;
8. Responsabil cu controlul tehnic de calitate lucrări RTQ- autorizație ANRE gradul III.

Se solicită foarte bune abilități de comunicare, organizare și planificare a activității proprii și se oferă salariu motivant și mediu de lucru dinamic și modern.


Relații suplimentare la numărul de telefon: 0728851750