Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Anunturi OLTTV
Inchide anunt

HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, referitoare la acordarea unui sprijin financiar Parohiei „SFÂNTUL PANTELIMON”

HOTĂRÂRE (proiect) Referitor la: acordarea unui sprijin financiar Parohiei „SFÂNTUL PANTELIMON” CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2023.
Având în vedere:
- Solicitarea Parohiei „SFÂNTUL PANTELIMON” din municipiul Slatina, județul Olt, str. Drăgănești, nr. 12A, reprezentată prin Preotul Paroh Dumitru Marian Dragoș, înregistrată la Primăria municipiului Slatina cu nr. 71735/21.08.2023, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru efectuarea unor lucrări de construcții pentru interiorul și exteriorul bisericii (placaje din marmura, travertin, piatră, etc.).
- Referatul de propunere nr.72887/23.08.2023 al Serviciului Cultură – Sport;
- Inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.72897/23.08.2023;
- Raportul de specialitate al Serviciului Cultură - Sport nr.72909/23.08.2023; - Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.72912/23.08.2023;
- Avizul favorabil al Comisiei de buget finanțe;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activități socio-culturale, culte și sport;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 27/03.02.2023, referitoare la aprobare buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.199/15.06.2021, referitoare la aprobarea Regulamentului pentru acordare sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Slatina unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
- Prevederile art.3, alin.(3) din O.G. nr. 82/2001, republicată, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
- Prevederile art.14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 aprobate prin H.G nr. 1470/2002;
- Prevederile art. 10 alin.6 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.14 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (8) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin.1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 179.000 lei către Parohia „SFÂNTUL PANTELIMON” din municipiul Slatina, str. Drăgănești, nr. 12A, județul Olt, reprezentată prin Preotul Paroh Dumitru Marian Dragoș, în vederea efectuării unor unor lucrări de construcții pentru interiorul și exteriorul bisericii (placaje din marmură, travertin, piatră, etc.).
Art. 2. Suma prevăzută la art.1, va fi suportată din bugetul local aferent anului 2023, Capitolul ,,Cultură, recreere și religie” și va fi virată în contul Parohiei „SFÂNTUL PANTELIMON”, cont IBAN RO09CECEB00030RON2645308 deschis la CEC Bank Romania, sucursala Slatina.
Art. 3. (1) Termenul pentru depunerea documentelor justificative este de 30 de zile de la realizarea obiectivului pentru care s-a acordat sprijinul financiar.
(2) În situația în care nu se vor justifica sumele acordate în termenul menționat, Parohia „SFÂNTUL PANTELIMON” va achita penalități conform legislației fiscale în vigoare la data acordării sprijinului financiar.
(3) Depășirea termenului pentru depunerea documentelor justificative cu o perioadă mai mare de 30 zile atrage după sine restituirea sumei acordate și a penalităților calculate până la data restituirii integrale a sumei.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul municipiului Slatina prin Serviciul Cultură – Sport, Direcția Generală Economică – Serviciul Financiar, Contabilitate și reprezentantul legal al Parohiei „SFÂNTUL PANTELIMON”, respectiv Preotul Paroh Dumitru Marian Dragoș.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la: - Instituția Prefectului – Județul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Direcția Generală Economică; - Direcția Generală Economică - Serviciul Financiar Contabilitate; - Serviciul Cultură, Sport; - Parohia „SFÂNTUL PANTELIMON” din municipiul Slatina, str. str. Drăgănești, nr. 13A, jud. Olt.

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 
 

Inchide anunt

HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, referitoare la acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfântul Lazăr”.

HOTĂRÂRE (proiect) referitor la: acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfântul Lazăr”.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2023.
Având în vedere:
- Solicitarea Parohiei „Sfântul Lazăr” din municipiul Slatina, județul Olt, str. Poienii, nr. 21G, reprezentată prin Preotul Paroh Tare Teodor, înregistrată la Primăria municipiului Slatina cu nr. 73652/25.08.2023, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de pictură de la biserica de cimitir „Sfântul Lazăr”.
- Referatul de propunere nr.84195/25.09.2023 al Serviciului Cultură – Sport; - Inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.84197/25.09.2023;
- Raportul de specialitate al Serviciului Cultură - Sport nr.84201/25.09.2023;
- Avizul favorabil al Comisiei de buget finanțe;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activități socio-culturale, culte și sport; - Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 27/03.02.2023, referitoare la aprobare buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.199/15.06.2021, referitoare la aprobarea Regulamentului pentru acordare sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Slatina unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
- Prevederile art.3, alin.(3) din O.G. nr. 82/2001, republicată, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
- Prevederile art.14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 aprobate prin H.G nr. 1470/2002;
- Prevederile art. 10 alin.6 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.14 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (8) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin.1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 110.000 lei către Parohia „Sfântul Lazăr” din municipiul Slatina, str. Poienii, nr. 21 G, județul Olt, reprezentată prin Preotul Paroh Tare Teodor, pentru continuarea lucrărilor de pictură de la biserica de cimitir „Sfântul Lazăr”.
Art. 2. Suma prevăzută la art.1, va fi suportată din bugetul local aferent anului 2023, Capitolul ,,Cultură, recreere și religie” și va fi virată în contul Parohiei „Sfântul Lazăr”, cont IBAN RO21RNCB0200099468420540 deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, sucursala Slatina.
Art. 3. (1) Termenul pentru depunerea documentelor justificative este de 30 de zile de la realizarea obiectivului pentru care s-a acordat sprijinul financiar. (2) În situația în care nu se vor justifica sumele acordate în termenul menționat, Parohia „Sfântul Lazăr” va achita penalități conform legislației fiscale în vigoare la data acordării sprijinului financiar.
(3) Depășirea termenului pentru depunerea documentelor justificative cu o perioadă mai mare de 30 zile atrage după sine restituirea sumei acordate și a penalităților calculate până la data restituirii integrale a sumei.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul municipiului Slatina prin Serviciul Cultură – Sport, Direcția Generală Economică – Serviciul Financiar, Contabilitate și reprezentantul legal al Parohiei „Sfântul Lazăr”, respectiv Preotul Paroh Tare Teodor.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la: - Instituția Prefectului – Județul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Direcția Generală Economică; - Direcția Generală Economică - Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate; - Serviciul Cultură, Sport; - Parohia „Sfântul Lazăr” din municipiul Slatina, str. str. Poienii, nr. 21G, jud. Olt.

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

Studiu de Fezabilitate și Indicatori Tehnico – Economici privind „Construire Parcare Supraetajata, Cartier Eugen Ionescu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, a aprobat actualizarea Studiului de Fezabilitate și Indicatori Tehnico – Economici privind „Construire Parcare Supraetajata, Cartier Eugen Ionescu, municipiul Slatina, Județul Olt”.
Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
1. Valoarea totală a investiţiei fără TVA este de: 21.283.658 lei din care: construcţii şi montaj (C+M) fără TVA: 16.181.589 lei
2. Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA este de: 25.327.553 lei din care: construcţii şi montaj (C+M) inclusiv TVA: 19.256.090 lei
3. Durata de realizare a investiţiei este de 12 luni.
4. Capacități (în unități fizice):
Parcarea: va fi subterană, va avea dimensiunile de 37,80 m x 54,40 m, ocupând o suprafață de 2056,32 mp cu un număr de 80 locuri de parcare.
Zonele de relaxare și recreere:
- 2 spații de recreere - cu dimensiunea în plan de 13,00 m x 14,20 m, ocupând o suprafață de 186,60 mp (pentru un singur spațiu), cu suprafața zonei de relaxare din tartan de culoare bleu, spațiile ce se vor împrejmui parțial cu gard din plasă pentru protecție cu înalțimea de 3,00 m. Pentru fiecare spațiu de recreere a fost prevăzut câte un cos de baschet. Între cele două spații se va amplasa o jardinieră din beton ce se va placa cu granit, jardiniera va avea o suprafața de 50,15 mp;
- spațiu de joacă - pentru copiii cu suprafață de joacă din tartan maro închis, va ocupa o suprafață de 592,45 mp, spațiu pe care se va amplasa un modul de joaca pentru copiii, tot în această zona se va realiza o jardiniera din beton placată cu granit cu suprafața de 50,15 mp;
- zone de relaxare - cu suprafața de 628,65 mp se vor placa cu granit fiamat în două culori și anume gri și maro, în aceste zone se vor realiza șase jardiniere din beton placate cu granit în suprafațâ totală de 59,70 mp;
- 2 alei - pentru accesul pietonal, ce vor avea dimensiunea în plan 16,10 m x 2,00 m, ocupând o suprafață de 32,20 m fiecare. Aleile pietonale se vor încadra cu borduri mici prefabricate, din granit.
- spații verzi + mobilier urban (băncuțe și cosuri de gunoi), se vor monta 7 coțuri de gunoi și 48 de băncuțe, plante pentru jardiniere și pomi. Perimetral s-a prevăzut balustrada din beton și sticla cu înalțimea de 1,20 m.
REFERAT DE APROBARE Cu privire la: actualizare Studiu de Fezabilitate și Indicatori Tehnico – Economici privind „Construire Parcare Supraetajată, Cartier Eugen Ionescu, municipiul Slatina, Județul Olt”.
Având în vedere:
- faptul ca în prezent spațiile de parcare sunt vechi și au capacitate redusă, fără a mai corespunde traficului actual și celui de perspectivă;
- creșterea parametrilor de funcționare și valorificare a capacităților de parcare existente, prin construirea unei parcări;
- creșterea calității vieții și a confortului locuitorilor zonei;
- creșterea coeficientului de utilizare a terenului;
- facilitarea accesului în zona, în condiții normale de confort și de securitate, precum și asigurarea unor condiții optime de siguranță în circulația auto și pietonală prin relocarea automobilelor, care în prezent ocupă trotuarele și aleile de acces pietonale;
- satisfacerea cerințelor populației din zona privind numărul locurilor de parcare;
- H.C.L nr. 20/29.01.2020 privind aprobare Studiu de fezabilitate și Indicatori Tehnico-Economici privind , Construire Parcare Supraetajată, Cartier Eugen Ionescu, municipiul Slatina Olt;
- faptul că indicatori Tehnico-Economici aprobați inițial nu se mai încadrează în prețurile actuale, urmare a creșterii preturilor la utilitati, materii prime, materiale de constructii,
Propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre privind actualizare Studiu de Fezabilitate și Indicatori Tehnico – Economici privind „Construire Parcare Supraetajată, Cartier Eugen Ionescu, municipiul Slatina, Județul Olt”
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Având în vedere: - H.C.L nr. 20/29.01.2020 privind aprobare Studiu de fezabilitate și Indicatori Tehnico Economici privind ,, Construire Parcare Supraetajată, Cartier Eugen Ionescu, municipiul Slatina Olt;
- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; -Ordonanţa nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică;
-O.U.G nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale /contractelor de concesiune / acordurilor - cadru;
-faptul că indicatorii tehnico-economici aprobați inițial nu se mai încadreaza în prețurile actuale, urmare a cresterii preturilor la utilitati, materii prime, materiale de constructii, etc, s-a impus actualizarea preturilor categoriilor de lucrari care fac obiectul documentatiei referitoare la obiectivul specificat mai sus.
Astfel, conform prevederilor art. 129 alin.(4) lit. d) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii, respectiv conform art. 129 alin (6) lit. c) din O.U.G 57/2019, Consiliul Local avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.
În baza acestor atribuţii, în temeiul art. 136 alin. (1) şi alin. (2) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, s-a iniţiat proiectul de hotărâre referitor la actualizare studiu de fezabilitate și indicatori tehnico-economici.
Ținând cont de faptul ca în prezent spațiile de parcare sunt vechi și au capacitate redusă, care nu mai corespunde traficului actual și celui de perspectivă, sau nu există, fapt cu implicatții directe asupra siguranței circulatiei, investiția propusă urmarește:
- cresterea parametrilor de functionare și valorificare a capacităților de parcare existente, prin construirea unei parcări, precum și creșterea coeficientului de utilizare a terenului;
- facilitarea accesului în zonă, în condiții normale de confort și de securitate precum și asigurarea unor condiții optime de siguranță în circulația auto și pietonală prin relocarea automobilelor, care în prezent ocupă trotuarele și aleile de acces pietonale.
Realizarea investiției, va conduce la:
- sporirea confortului;
- impact pozitiv asupra sănătații populației și calității vieții;
- ridicarea nivelului de trai al populației;
- facilități pentru dezvoltarea zonei;
- reducerea numărului de îmbolnăviri.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro

 

Inchide anunt

Loctrans - Extinderea traseului Liniei 1 către Pădurea Strehăreți în sezonul estival pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale

Loctrans - Extinderea traseului Liniei 1 către Pădurea Strehăreți în sezonul estival pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale
Începând cu data de 1 Iunie, Linia 1 va fi extinsă către Pădurea Strehăreți în zilele de sâmbătă, duminică și în timpul sărbătorilor legale. Această extindere a traseului reprezintă o măsură în beneficiul dumneavoastră, pentru a vă oferi mai multe opțiuni și acces la destinații noi.
Plecările vor fi efectuate din stația Steaua, pe traseul de retur al Liniei 1(Steaua, Metalurgic, Fabra, LPS, P.Hotel, Catedrala, P. Strehăreți) către Pădurea Strehăreți, autobuzele electrice vor aștepta călătorii in vederea îmbarcarii/debarcarii, cursele vor fi disponibile la următoarele ore :
- 9.25 plecare din stația Steaua - 9.50 sosire Pădurea Strehăreți
- 11.15 plecare din stația Steaua - 11.40 sosire Pădurea Strehăreți
- 13.05 plecare din stația Steaua - 13.30 sosire Pădurea Strehăreți
- 16.20 plecare din stația Steaua - 16.45 sosire Pădurea Strehăreți
- 17.20 plecare din stația Steaua - 17.45 sosire Pădurea Strehăreți
Vă recomandăm să fiți în stațiile de călători cu puțin timp înainte de orele de plecare, pentru a vă asigura că veți ajunge la destinația dorită la timp și fără întârzieri.
Extinderea traseului către Pădurea Strehăreți vă oferă oportunitatea de a explora și de a vă bucura de frumusețea naturii în această zonă. Pădurea Strehăreți este recunoscută pentru peisajele pitorești și aerul curat. Fie că doriți să petreceți o zi relaxantă în natură sau să vă aventurați într-o plimbare mai lungă, această extindere a traseului vă permite să vă bucurați de toate acestea și mai mult.
Vă reamintim că Linia 1 este una dintre cele mai importante rute de transport în comun din oraș și are un program bine stabilit, care vă oferă conexiuni în alte zone și puncte de interes. Cu extinderea traseului către Pădurea Strehăreți, ne străduim să răspundem nevoilor dumneavoastră de mobilitate și să vă oferim servicii de transport de calitate.
Vă încurajăm să profitați de această oportunitate și să explorați noile destinații oferite de extinderea traseului Liniei 1.

 

Inchide anunt

Slatina - Unde depozităm deșeurile din construcții și cât costă?

 


Pentru deșeuri din construcții si demolari există 4 variante de tarif, iar pentru deșeurile voluminoase se poate opta pentru una din ultimele 3 variante.
1.Colectare la sac 40 kg (include și costul depozitării) – tarif 22,00 lei / sac inclusiv TVA
Comanda se poate realiza telefonic la nr. 0249.414.693, sau la sediul din str. Aleea Tineretului nr.2 A. După înregistrarea comenzii, un reprezentant al societății identifica locația, natura și cantitatea deșeurilor stabilind cu generatorul costurile estimate. După efectuarea plății se colectează cantitatea contractată
2.Colectare în containere de 5 – 20 m.c. (include și costul depozitării) - tarif 452,16 lei/m.c. inclusiv TVA
În cazul cantităților de peste 5 m.c.
Comanda se poate realiza telefonic la nr. 0249.414.693, sau la sediul din str. Aleea Tineretului nr.2 A. După înregistrarea comenzii, un reprezentant al societății identifică locația, natura și cantitatea deșeurilor precum și posibilitatea amplasării unui container aproape de locul generării deșeurilor, stabilind totodată cu generatorul costurile estimate. După efectuarea plătii se amplasează containerul pentru ca generatorul să poată pune deșeurile în container. Containerul poate fi amplasat pentru o perioada de max 72 ore timp în care generatorul îl poate utiliza. Containerul amplasat este ridicat a doua zi după confirmarea terminării lucrării de către generator sau în maxim 72 de ore de la amplasare.
3.Colectare în containere de 5 - 20 m.c. (fără depozitare) – tarif 452,16 lei / cursa la care se adaugă costul depozitării de la CMID Bălteni 178,38 lei / tona inclusiv TVA
În cazul cantităților mai mici de 5 m.c. dar care nu pot fi colectate în saci.
Comanda se poate realiza numai la sediul din str. Aleea Tineretului nr.2 A fiind necesar și încheierea unui contract de depozitare la CMID Bălteni. Astfel se va factura tariful de 452,16 lei /cursa (indiferent de cantitate) reprezentând costul amplasării și ridicării containerului precum și costul transportului până la CMID Balteni, la care se adaugă costurile depozitării în funcție de cantitatea efectiv colectată și cântărită la CMID Bălteni (Tarif CMID – 178,38 lei / tona inclusiv TVA) După înregistrarea comenzii, și încheierea contractului de depozitare un reprezentant al societății identifică locația, natura și cantitatea deșeurilor precum și posibilitatea amplasării unui container aproape de locul generării deșeurilor. După efectuarea plății se amplasează containerul pentru ca generatorul să poată pune deșeurile în container. Containerul poate fi amplasat pentru o perioada de max 72 ore timp în care generatorul îl poate utiliza. Containerul amplasat este ridicat a doua zi după confirmarea terminării lucrării de către generator sau în maxim 72 de ore de la amplasare.

4. Varianta numai depozitare 178,38 lei/tona inclusiv TVA dacă se optează pentru un alt transportator până la CMID Bălteni.
Comanda se poate realiza numai la sediul din str. Aleea Tineretului nr.2 A fiind necesar încheierea unui contract de depozitare la CMID Bălteni. Astfel colectarea și transportul deșeurilor până la CMID Bălteni se poate face cu orice transportator autorizat, la S.C. SALUBRIS S.A. fiind plătite costurile depozitării în funcție de cantitatea cântărită la CMID Bălteni (Tarif CMID – 178,38 lei / tona inclusiv TVA)

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

 

Inchide anunt

Comunicat de presa CECCAR 13.07.2023

Contabilitatea criminalistică, un „must” în „era” smart accounting
Ziua Națională a Contabilului Român marchează recunoașterea valorii și importanței semnificative a
profesiei contabile în dezvoltarea economică a României. În urmă cu 102 ani, la 13 iulie 1921, prin Decret
regal a fost reglementată, în România, profesia contabilă și a fost înființat organismul profesional cu
atribuții în gestionarea acesteia. Oamenii de stat ai acelor vremuri au înțeles importanța apariției unui
corp de profesioniști în ale cifrelor și legilor, care să contribuie la asigurarea ordinii și siguranței în lumea
afacerilor, a securității în economia națională.
În fiecare an, ne bucurăm să celebrăm contribuția excepțională a membrilor CECCAR la impunerea în
interes public a profesionalismului în domeniul financiar-contabil – bazat pe cei doi piloni fundamentali,
competența și etica profesională – și să reflectăm asupra realizărilor și impactului pe care aceștia l-au avut
asupra dezvoltării organizațiilor și comunității în care activează. Independența și profesionalismul sunt,
de altfel, valorile definitorii ale liber-profesionistului contabil.
Profesia contabilă, pe plan global, s-a dovedit a fi o profesie esențială, fundamentală în orice economie.
Liber-profesioniștii contabili – experții contabili și contabilii autorizați – sunt gardienii integrității
financiare, asigurând că informațiile financiar-contabile sunt precise, transparente și în conformitate cu
reglementările legale și normele internaționale. Activitatea acestora este, de asemenea, esențială în
asigurarea unei bune gestionări financiare, furnizând informații precise și relevante pentru luarea
deciziilor, care să asigure creșterea sustenabilă a afacerilor și securitatea economică națională.
Ziua Națională a Contabilului Român este, totodată, o oportunitate de a reflecta asupra evoluției profesiei
și a provocărilor cu care ne confruntăm. Într-o lume aflată în continuă schimbare, este esențial să
rămânem mereu actualizați și să ne adaptăm continuu. Transformarea digitală, modificarea paradigmei
de creare a valorii, sustenabilitatea, distrugerea creativă, consolidarea globalizării sunt dimensiuni pe
care liber-profesioniștii contabili trebuie să le aibă în vedere în managementul schimbării. Smart
accounting for smart economy definește procesul schimbării pentru profesia noastră. Noua generație a
liber-profesioniștilor contabili, pregătiți pentru „era” smart accounting, are ca principal obiectiv
asigurarea creării de valoare adăugată și creșterea sustenabilă a organizațiilor și, implicit, a economiei
naționale. Iar un loc important în această „eră” îl ocupă contabilitatea criminalistică, specializare căreia îi
dedicăm tema evenimentului de astăzi: Contabilitatea criminalistică: adevărul din spatele cifrelor.
Discuțiile se vor axa pe rolul esențial al contabilității criminalistice, de a ajuta organizațiile să navigheze în
siguranță în mediul financiar-economic complex, incert și volatil de astăzi, contribuind, astfel, la asigurarea
securității afacerilor, a economiei.
Prin intermediul organismului profesional CECCAR, experții contabili și contabilii autorizați sunt parte a
unei comunități profesionale de elită. CECCAR oferă cadrul instituțional în care aceștia să continue să se
dezvolte și să își mențină competențele și etica profesională la cel mai înalt nivel.
Ziua Națională a Contabilului Român este, în primul rând, despre membrii CECCAR. La acest moment de
sărbătoare, Consiliul superior al CECCAR își exprimă aprecierea pentru angajamentul și dedicarea fiecăruia
față de profesie și asigură toate părțile interesate de sprijinul său continuu și implicarea în dezvoltarea și
promovarea profesiei, apărarea valorilor fundamentele ale acesteia, precum și apărarea drepturilor și
intereselor profesionale ale membrilor. De altfel, experții contabili și contabilii autorizați, pe care Consiliul
superior al CECCAR îi reprezentă și promovează cu mândrie, au dovedit societății că sunt un model de
excelență și profesionalism.
Ziua Națională a Contabilului Român este, totodată, despre antreprenori – principalii beneficiari ai
serviciilor liber-profesioniștilor contabili – și despre instituțiile și autoritățile partenere. Dorim să
subliniem importanța colaborării și schimbului de experiență cu mediul de afaceri, cu partenerii noștri
instituționali, această colaborare reprezentând o componentă vitală pentru succesul economic –
creșterea economică sustenabilă și incluzivă. Colaborarea cu mediul de afaceri și cu partenerii
instituționali facilitează o mai bună înțelegere reciprocă, creșterea profesionalismului și furnizează cadrul
necesar pentru soluționarea problemelor comune și abordarea provocărilor din domeniul afacerilor,
contabilității și finanțelor. Ne exprimăm convingerea că această colaborare se va extinde în viitor, în
interes public, în scopul de a asigura un mediu de afaceri sănătos și durabil.
Vă dorim o Zi Națională a Contabilului Român plină de bucurie și satisfacție și încurajăm membrii CECCAR
să continue să își exercite profesia cu pasiune și integritate. Totodată, mediului de afaceri și partenerilor
instituționali le reamintim: ContaȚi pe Noi! ContaȚi, cu noi! Întotdeauna!

Consiliul superior al CECCAR

 

Inchide anunt

SC Tea Invest SRL angajează personal în domeniul Topografie și Cadastru.

SC Tea Invest SRL caută un coleg, topograf / topometrist. Poate fi absolvent de facultate de geografie, tehnician, inginer geodez sau absolvent facultate cu profil tehnic. Să fie dinamic, cu dorință de învățare și creștere profesională accelerată, care să aibă cunoștințe tehnice și pregătire minimă în domeniul Topografie și Cadastru.
Relații la telefon: 0744321734
 

Inchide anunt

Dac Wash- spălătorie de covoare profesională și spălătorie auto.


Linie automatizată de spălat, perfectă pentru curățarea în profunzime, igienizarea și parfumarea covoarelor dumneavoastră.
Pentru comenzile de pe raza localității Slatina pretul este de 8lei /MP
Pentru comenzile din afara localității veti plati 10lei/MP ,iar daca aduceți covoarele personal la sediul nostru veți plăti 7lei /MP
În această perioadă, pentru a se pastra o distanța socială adecvată clienții sunt rugați să plaseze covoarele în exteriorul locuinței.
Comenzile se pot face la numărul de telefon: 0757499583

Angajăm personal pentru spălătorie de covoare.

Relații la telefon:0799454038
Curățare tapițerie auto cu doar 150 lei!
Spălătoria Dac Wash de pe strada George Poboran, nr. 16, Slatina (mai jos de Primărie). 

Inchide anunt

Vânzare terenuri în cartier rezidențial General Argeșanu

Se deschide cea de-a 3-a etapa și ultima, de vânzare a loturilor de teren din cartierul rezidențial „General Argeșanu”, din localitea Slătioara, situat la 5 km de Slatina, Olt. Număr loturi limitat. Loturile sunt în suprafață de 600 și 1.000 de mp, iar prețul unui metru pătrat difera in functie de pozitia terenului. Terenurile dispun de racordare la apă, canalizare, gaz și energie electrică. Relații la telefon: 0744305060 / 0756800800
 

Inchide anunt

Angajez topomestrist.


Activități:
Măsurători cu stație totala și GPS pentru:
Cadastru general;
Planuri de situație;
Cadastru sporadic;
Puncte de control la sol;
Trasări;

Birou / prelucrare date (minoritar).
Cerințe:
Cunoștințe specifice în domeniu (geodezie, topografie, cadastru)
Cunoștințe de operare a stației totale, receptoarelor GPS și a programelor de prelucrare
Fire organizată, bun coechipier
Disponibilitate de timp pentru efectuarea de ore suplimentare contra cost.

Experiența este un avantaj.
Carnetul de conducere este un avantaj.


Experiența aditională de birou este un avantaj
Se oferă salariu atractiv.
CV-urile se pot depune la adresa de mail: andra.barbulescu25@yahoo.com
 

Inchide anunt

Angajez inginer geodez și inginer topograf cadastru.


Studii topografice.
Dezvoltare de produse și servicii noi sau inovative din domeniul scanării laser, GPR, GIS. etc.
Avantaje în selecție:
Constituie un avantaj studiile medii sau superioare in domeniu (geodezie, cadastru, cartografie, geografie etc.) sau experienta in domeniu, in special in lucrarile de cadastru general. Disponibilitatea la deplasari pentru realizarea masuratorilor, realizarea interviurilor si completarea fisei de date a imobilului, colectarea actelor de proprietate etc. in cadrul UAT-urilor.

Ce îți oferim:
Pachet salarial motivant.
Condiții de muncă într-un mediu dinamic, stimulativ și motivant
CV-urile se pot depune la adresa de mail: andra.barbulescu25@yahoo.com