Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Proiect referitor la acordarea unui sprijin financiar pentru asigurarea desfășurării proiectului ERASMUS
25.03.2024
Autor articol: null admin
Vizualizari: 46

olttv


HOTĂRÂRE (proiect) Referitor la: acordarea unui sprijin financiar pentru asigurarea desfășurării stagiilor de pregătire practică în Spania pentru realizarea activităților din cadrul proiectului ERASMUS + ce va avea loc în perioada 27 mai - 22 iunie 2024.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședință ordinară din data de 24 martie 2024.
Având în vedere: - cererea doamnei Dima Anișoara Lăcrămeoara, profesor coordonator din cadrul proiectului ERASMUS+ 2023-1-RO01-KA122-VET-000145772, înregistrată la Primăria Municipiului Slatina cu nr. 28011/14.03.2024, prin care solicită acordarea unui sprijin financiar pentru participarea unui grup de 22 de elevi și profesorii însoțitori, la desfășurarea stagiilor de pregătire practică în Spania pentru realizarea activităților din cadrul proiectului ERASMUS + ce va avea loc în perioada 27 mai 2024 - 22 iunie 2024;
- referatul de propunere al Compartimentului Cultură, Sport nr. 31600/ 21.03.2024;
- inițiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 31617 / 21.03 .2024;
- raportul de specialitate al Compartimentului Cultură, Sport cu nr. 31633/21.03.2024;
- raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 31649/21.03.2024;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 18/07.02.2024, referitoare la aprobare Buget local venituri şi cheltuieli pe anul 2024;
- avizul favorabil al Comisiei de buget - finanțe; - avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte și sport;
În temeiul art.129, alin. 7, lit. a), e), art.139, alin. 3, lit. a), coroborate cu art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei doamnei Dima Anișoara Lăcrămeoara, profesor coordonator din cadrul proiectului ERASMUS+ 2023-1-RO01- KA122-VET-000145772, pentru asigurarea cheltuielilor de deplasare și cazare pentru grupul format din 22 elevi și profesorii însoțitori, conform Anexei la prezenta hotărâre.
În cadrul proiectului ERASMUS +elevii vor desfășura stagii de pregătire practică la nivel liceal, domeniul mecanic, în Spania în perioada 27 mai 2024 - 22 iunie 2024.
Art.2 Suma acordată ca sprijin financiar se alocă din bugetul local, Capitolul 67.02. ”Cultură, Religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret” și va fi virată în contul doamnei Dima Anișoara Lăcrămeoara, profesor îndrumător și mentor al grupului format din 22 elevi și profesorii însoțitori din cadrul Liceului Tehnologic Metalurgic Slatina, cu număr cont bancar RO26RNCB0318051959200001, deschis la Banca Comercială Română S.A.
Art.3 (1) Doamna Dima Anișoara Lăcrămeoara, reprezentant legal al grupului format din 22 elevi și profesori însoțitori aparținând Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina, are obligația de a depune la Primăria municipiului Slatina documentele justificative privind cheltuirea sumei conform destinaţiei pentru care a fost acordată, în termen de 30 zile de la terminarea stagiilor de pregătire practică în cauză.
(2) În situaţia în care nu se va justifica suma acordată în termenul menţionat, doamna Dima Anișoara Lăcrămeoara, profesorul coordonator al grupul format din 22 elevi și profesori însoțitori, va achita penalități conform legislației fiscale în vigoare la data acordării ajutorului financiar.
(3) Depăşirea termenului pentru depunerea documentelor justificative, cu o perioadă mai mare de 30 zile, atrage după sine restituirea sumei acordate și a penalităţilor calculate până la data restituirii integrale a sumei, conform legislației fiscale în vigoare.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul municipiului Slatina, Compartimentul Cultură, Sport și Direcția Generală Economică- Serviciul Cheltuieli, Financiar - Contabilitate.
Art.5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la: - Instituția Prefectului – Județul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Viceprimarul municipiului Slatina; - Direcția Generală Economică - Serviciul Cheltuieli, Financiar - Contabilitate; - Compartimentul Cultură, Sport; - Persoanele nominalizate la art.1.

 

DIN ACEEASI CATEGORIE
Program OLTTV

L M M J V S D


* Publicitatea este difuzata in timpul talk-show-urilor (ora 20:20), stirilor (ora 19:30) și între emisiuni.

Slatina 650
OLTTV LIVE