Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA din data de 25 mai 2023, referitoare la acordarea unui sprijin financiar echipei formate din elevii de la profilul de matematică – fizică – informatică.
25.05.2023
Autor articol: null admin
Vizualizari: 21

olttv


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară/extraordinară din data de 25 mai 2023, hotărăște:
Referitor la acordarea unui sprijin financiar echipei formate din elevii de la profilul de matematică – fizică – informatică din cadrul Centrului Județean de Excelență, Slatina-Olt, pentru participarea la concursul international Mathematical Grammar School – Belgrad în perioada 25-29 iunie 2023.
Având în vedere:
- solicitarea doamnei Badea Vanina, reprezentant legal al Centrului Județean de Excelență Slatina-Olt, înregistrată la Primăria municipiului Slatina cu nr. 32571/10.04.2023, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru participarea cu un număr de 5 echipaje – 20 de elevi însoțiți de 5 profesori, la Concursul Internațional Mathematical Grammar School – Belgrad, care se va desfășura în perioada 25 - 29 iunie 2023;
- Referatul de propunere nr.44606/18.05.2023 al Serviciului Cultură – Sport;
- Inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.44611/18.05.2023;
- Raportul de specialitate al Serviciului Cultură - Sport nr.44616/18.05.2023;
- Avizul favorabil al Comisiei de buget finanțe;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activități socio-culturale, culte și sport;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 27/03.02.2023, referitoare la aprobare buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local Slatina H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 17.000 lei echipei formate din elevii de la profilul de matematică – fizică – informatică din cadrul Centrului Județean de Excelență, Slatina-Olt, pentru participarea la concursul international Mathematical Grammar School – Belgrad în perioada 25- 29 iunie 2023, cu un număr de 5 echipaje – 20 de elevi însoțiți de 5 profesori.
Art.2 – Se aprobă alocarea din bugetul local al anului 2023, Capitolul 67.02 „Cultură, recreere si religie” a sumei de 17.000 lei, pentru asigurarea transportului, serviciilor hoteliere, materialele necesare pentru participarea la Concursul Internațional Mathematical Grammar School – Belgrad în perioada 25-29 iunie 2023.
Art.3 – Suma menționată la art. 1 va fi virată în contul ce apartine Centrului Județean de Excelență Slatina, Olt, Cont: RO75TREZ50620E370100XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Slatina-Olt.
Art.4 – Centrul Județean de Excelență Slatina Olt, reprezentat legal prin director, Badea Vanina – Elena, are obligaţia de a depune la Primăria municipiului Slatina documentele justificative privind cheltuirea sumei conform destinaţiei pentru care a fost acordată, în termen de 30 zile de la finalizarea Concursului Internațional Mathematical Grammar School.
Art.5 - Se aprobă protocolul de colaborare conform anexei la prezenta și se împuternicește Viceprimarul municipiului Slatina, domnul Gigi Ernes VÎLCELEANU să reprezinte Primăria municipiului Slatina, în vederea semnării acestuia.
Art.6 – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Viceprimarul municipiului Slatina, prin Directia Generală Economică – Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate, Serviciul Cultură – Sport și Centrul Județean de Excelență Slatina Olt prin director, Badea Vanina – Elena.
Art.7 – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la: - Instituția Prefectului – Județul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Direcția Generală Economică; - Direcția Generală Economică - Serviciul Financiar Contabilitate; - Serviciul Cultură, Sport; - Centrul Județean de Excelență Slatina, Olt.
 

DIN ACEEASI CATEGORIE
Program OLTTV

L M M J V S D


* Publicitatea este difuzata in timpul talk-show-urilor (ora 20:20), stirilor (ora 19:30) și între emisiuni.

Slatina 650
OLTTV LIVE