Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Consiliul Local al municipiului Slatina a aprobat elaborarea Planului urbanistic zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru “CONSTRUIRE BLOCURI LOCUINȚE P+6E ” în municipiul Slatina, str. Crișan, nr. 11.
25.05.2023
Autor articol: null admin
Vizualizari: 16

olttv


Consiliul Local al municipiului Slatina, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 2023, a aprobat elaborarea Planului urbanistic zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru “CONSTRUIRE BLOCURI LOCUINȚE P+6E ” în municipiul Slatina, str. Crișan, nr. 11.
Având în vedere: Soluția pe care o propune documentația de urbanism P.U.Z. Datorită suprafetei de teren libere din intravilan, din zonelor rezidențiale, există posibilitatea amplasării unor locuinte colective de a realiza o parcelare funcțională și de a stabili regulile de ocupare a terenului propus, de amplasare a construcțiilor, prezentarea consecințelor economice și sociale, la nivelul unității teritoriale de referință, investiția este oportună pentru completarea necesarului de locuințe din zonă. Investiția propusă va realiza ocuparea unei zone libere care va căpăta o nouă valoare urbană din punct de vedere economic și a gradului de utilizare a zonei,fiind configurată pe tendința reală de dezvoltare a municipiului Slatina, susținută de existența condițiilor optime de cadru natural. Tendința de extindere a zonei rezidențiale a localității este zona în care se află amplasamentul studiat, iar construirea de noi obiective rezidențiale reprezintă o evoluție si o dezvoltare a localității.Se propune spre aprobare: Plan Urbanistic Zonal pentru ,, CONSTRUIRE BLOCURI LOCUINTE P+6E” în municipiul Slatina, strada Crișan, nr 11.
În conformitate cu prevederile Planului urbanistic general şi a Regulamentului local de urbanism aferent, aprobat prin HCL nr. 140/25.05.2016, pentru eliberarea autorizaţiilor de construire pentru obiective de investiţii ce se realizează în condiţii specifice de amplasament şi pentru care se solicită derogări de la prevederile urbanistice ale zonei, este necesară întocmirea unei documentaţii de urbanism. Planul urbanistic zonal va fi elaborat în conformitate cu metodologia de elaborare și conținutul-cadru aferent. Prin documentația P.U.Z. se vor stabili obiectivele, prioritățile și reglementările de urbanism, cu precizarea următoarelor elemente, stabilirea unor functiuni compatibile și necesare zonei.
Se propune respectarea următoarelor condiţii:
Utilizarea terenului studiat pentru executarea lucrarilor privind : construire blocuri locuinte P+6 E Indicatori urbanistici obligatorii P.O.T max.= 35% C.U.T max = 2.5 RHmax : P+6E, Hmax=22.00 m.
Autorizația executării construcțiilor se va face cu respectarea condițiilor și a recomandăriilor de orientare față de punctele cardinale și respectând normativele în vigoare cu privire la sănătatea populației.
Construcțiile vor fi amplasate cu retrageri, după cum urmează:
-clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10.0 m;
-retragerea clădirilor fața de limitele laterale ale parcelei va fi de o distanță cel puțin egală cu jumatate din înalțimea la cornișa clădirii;
- amplasarea clădirilor unele față de altele pe acceași parcelă se va face la o distanță de cel puțin egală cu 8.00 m;
- retragerea clădirilor față de limita posterioară a parcelei se va face la o distanță de cel puțin egală cu 10.00 m;
În incintă se vor amenaja spații verzi ce vor respecta un procent de minim 15% din suprafața totală a terenului.
Gardurile de delimitare ale ansamblurilor de locuințe colective se recomandă ca spre stradă să fie transparente cu o înalțime de maxim 2.20 m și minim 1.50 m, având un soclu opac de 0.40 m, partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică și dublate cu un gard viu, împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor fi opace, se pot realiza din zidarie, din panouri prefabricate din beton sau din lemn, vor avea înalțimea de 2.20 m.
Asigurarea utilitătilor:
- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico - edilitare publice;
Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii.
Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon; Se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV- satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV.
Se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.
Spații libere și plantate: se vor asigura spații verzi în procent de 15% din suprafața parcelei și conform prevederilor documentațiilor de urbanism PUG, RGU; se vor asigura locuri de joacă cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Categoria de costuri vor fi suportate integral de beneficiarul lucrării se rezumă la dotările aferente rețelelor edilitare respectiv extinderea acestora și modernizarea circulației.
Costurile investiției vor fi suportate integral de beneficiar și aici ne referim la amenajare spațiu verde, amenajare acces, locuri de parcare și realizare construcțiilor ce vor reprezenta locuințe colective cu parter comercial.
Capacităţi de transport admise.
Se va asigură accesul autospecialelor / mijloacelor de stingere a incendiilor și pentru colectarea deșeurilor menajere. Se vor respecta condiţiile impuse în Acorduri / Avize specifice ale organismelor centrale şi / sau teritoriale pentru PUZ.Planul de acţiune pentru implementarea investiţiilor executate conform PUZ şi avizului de iniţiere cu evidenţierea costurilor, vor fi suportate de către beneficiarul investiţiei.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

DIN ACEEASI CATEGORIE
Program OLTTV

L M M J V S D


* Publicitatea este difuzata in timpul talk-show-urilor (ora 20:20), stirilor (ora 19:30) și între emisiuni.

Slatina 650
OLTTV LIVE