Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2022.
27.07.2022
Autor articol: null admin
Vizualizari: 15

olttv


HOTĂRÂRE referitoare la: retragerea dreptului de administrare al Direcției Poliția Locală Slatina, asupra unui spațiu din cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 25 și darea acestuia în administrare către Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2022.
Având în vedere:
- inițiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 84651/19.07.2022 la proiectul de hotărâre;
- nota de fundamentare nr. 8045/19.07.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu – Biroul Evidență Domeniu Public și Privat;
- adresa nr. 4315/11.07.2022 a Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public, înregistrată la Direcția Administrare Patrimoniu sub nr. 7703/12.07.2022;
- Cartea funciară nr. 58730 a UAT Slatina, în care este înscris imobilul situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 25;
- planul releveu parter imobil – construcție C1 situată în Slatina, strada Drăgănești nr. 25; - prevederile art. 866 și 867 din Noul Cod Civil cu privire la drepturile reale corespunzătoare proprietății publice și la constituirea dreptului de administrare;
- prevederile 298 și 299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la Darea în administrare a bunurilor proprietate publică;
- avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina. În conformitate cu prevederile art. 129 (2), lit.”c” alin. 6 lit. a, coroborate cu prevederile art. 139 alin. 3 lit. ”g”, art. 196 alin. 1 lit ”a”, art. 297 alin. 1, lit. ”a”, art. 299 și art. 300, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - (1) - Se retrage dreptul de administrare al Direcției Poliția Locală Slatina, asupra spațiului în suprafață utilă de 68,87 mp, situat la etajul 1 al clădirii - C1, din cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 25, identificat în planul releveu la numărul 47, ce face parte din spațiile date în administrare către Direcția Poliția Locală Slatina, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 134/22.05.2018
(2) - Direcția Administrare Patrimoniu, va încheia actul adițional la protocolul încheiat cu Direcția Poliția Locală Slatina, privind darea în administrare a unor spații și teren din cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 25, avand ca obiect diminuarea suprafeței utile totale a spațiilor date în administrare, situate la etajul 1 al construcției C1, cu suprafața utilă de 68,87 mp a spațiului identificat potrivit alin. 1.
Art. 2. - (1) - Se aprobă darea în administrare către Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public a spațiului în suprafață utilă de 68,87 mp, situat la etajul 1 al clădirii - C1, din cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 25, identificat în planul releveu la poz. 47, avand o valoare de inventar de 14676 lei, în vederea amenajării camerei server/servere și sală de monitorizare.
(2) - Imobilul – construcție C1, din care face parte spațiul identificat la alin.1, aparține domeniului public al municipiului Slatina, și este înscris în Cartea funciară nr. 58730 a UAT Slatina, identificat cu număr cadastral 58730 -C1.
Art. 3 – (1) - Darea în administrare către Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public a spațiului menționat la art. 1 din prezenta hotarare, se face pe bază de protocol, pe toată durata pe care au fost date în administrare spațiile din cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 25, respectiv pană la data de 31.12.2028.
(2) - Direcția Administrare Patrimoniu, va încheia protocolul privind darea în administrare către Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public a spațiului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; - Primarului Municipiului Slatina; - Direcţiei Administrare Patrimoniu; - Direcția Poliția Locală Slatina, strada Drăgănești nr. 25; - Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public, strada Drăgănești nr. 25.

DIN ACEEASI CATEGORIE
Program OLTTV

L M M J V S D


* Publicitatea este difuzata in timpul talk-show-urilor (ora 20:20), stirilor (ora 19:30) și între emisiuni.

STIREA SAPTAMANII
Slatina 650
OLTTV LIVE