Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa din data de 27.07 2022.
27.07.2022
Autor articol: null admin
Vizualizari: 11

olttvAvând în vedere:
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.84649/19.07.2022 la proiectul de hotarare;
- nota de fundamentare nr. 8044/19.07.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu – Biroul Evidență Domeniu Public și Privat;
- Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, completată cu Hotărârea Guvernului nr. 817/2014;
- protocolul înregistrat la Ministerul Apărării Naționale – U. M. 02551 Slatina la nr. A4011/22.11.2012 și la Consiliul Local Slatina la nr. 252/22.11.2012;
- procesul-verbal de predare-primire parțială a imobilului 813Slatina cu destinația de Cerc militar, situat în municipiul Slatina, strada Ionașcu nr. 65, județul Olt, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, înregistrat la Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 02551 Slatina la nr. A4012/22.11.2012 și la Consiliul Local al municipiului Slatina la nr. 251/22.11.2012;
- protocolul nr. A332/12.02.2015 înregistrat la Ministerul Apărării Naționale – UM 02551Slatina și la Consiliul Local al Municipiului Slatina sub nr. 72/12.02.2015;
- Minuta nr. A 1247/12.05.2022 înregistrată la Ministerul Apărării Naționale – UM 02551Slatina și la Primăria Municipiului Slatina sub nr. 60289/12.05.2022;
- contractul de lucrări privind ” Reabilitare și modernizare imobil 813 -parțial – Cerc Militar Slatina”, înregistrat sub nr.32250/14.04.2021 la Primăria Municipiului Slatina - Ordinul de Incepere al Lucrarilor nr. 41713/13.04.2022 privind ” Reabilitare și modernizare imobil 813 -parțial – Cerc Militar Slatina”; - adresa nr. A/6370/05.07.2022 a Ministerului Apărării Naționale - Direcția de Domenii și Infrastructuri, înregistrată la Primăria Municipiului Slatina sub nr. 81284/11.07.2022 și la Direcția Administrare Patrimoniu sub nr. 7731/12.07.2022;
- prevederile art. 292 alin 7 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale;
- avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina, în conformitate cu prevederile 129 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - (1) Se solicită Guvernului României, prelungirea cu 6 luni a termenului prevăzut la art. 4 alin. 1 1 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, completată cu Hotărârea Guvernului nr. 817/2014, respectiv până la data de 26 martie 2023.
(2) - Prelungirea termenului potrivit alin. 1, este necesară în scopul finalizării și recepționării lucrărilor de reabilitare și modernizare a pavilioanelor A și B care a aparțin imobilului 813 Slatina cu destinația de Cerc militar, situat în municipiul Slatina, strada Ionașcu nr. 65, jud. Olt.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Pimăriei Municipiului Slatina și se comunică la: - Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; - Primarul Municipiului Slatina; - Direcţia Administrare Patrimoniu; - Ministerul Apărării Naționale - Direcția de Domenii și Infrastructuri - București, strada Drumul Taberei nr. 7B, sector 6 În baza art. 243 alin.(1) lit. a)
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

DIN ACEEASI CATEGORIE
Program OLTTV

L M M J V S D


* Publicitatea este difuzata in timpul talk-show-urilor (ora 20:20), stirilor (ora 19:30) și între emisiuni.

STIREA SAPTAMANII
Slatina 650
OLTTV LIVE