Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Aprobare studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Construire drum de legătură între str. Milcov și Poenii”
27.07.2022
Autor articol: null admin
Vizualizari: 2

olttv


Referitor la: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/28.04.2022, privind aprobare Studiu de fezabilitate și Indicatori Tehnico - Economici pentru obiectivul „Construire drum de legătură între str. Milcov și Poenii”, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2022.
_Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr.84682/19.07.2022;
- Nota de fundamentare nr.4476/19.07.2022, a Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public; - Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate de buget-finanțe, amenajarea teritoriului și urbanism, comisia juridică și de disciplină din cadrul Consiliului Local Slatina;
- Hotărârea nr. 133/2022 - referitoare la aprobare Studiu de fezabilitate și Indicatori Tehnico-Economici pentru obiectivul „Construire drum de legătură între Strada Milcov și Strada Poenii”;
- Adresa Institutiei Prefectului – Județului Olt nr. 27568/22.06.2022;
În temeiul art. 129 alin (1), alin. (14), coroborate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 133/28.04.2022, referitoare la aprobare Studiu de fezabilitate și Indicatori Tehnico - Economici pentru obiectivul „Construire drum de legătură între str. Milcov și Poenii.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publica pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la: - Instituția Prefectului - Județul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public; - Direcția Administrare Patrimoniu.
Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, telefon. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e.-mail: office@primariaslatina.ro site:www.primariaslatina.ro
În baza art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, avizez prezentul proiect de hotărâre: Primar, Emil Constantin Stelian MOȚ Secretarul general al municipiului Slatina, Mihai Ion IDITA Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, telefon. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e.-mail: office@primariaslatina.ro site:www.primariaslatina.ro Nr.84682/19.07.2022
Referat de aprobare cu privire la: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/28.04.2022, referitoare la aprobare Studiu de fezabilitate și Indicatori Tehnico - Economici pentru obiectivul „Construire drum de legătură între str. Milcov și Poenii”
Având în vedere: - prevederile art. 136 alin. 1) Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; - Hotărârea nr. 133/2022 - referitoare la aprobare Studiu de fezabilitate și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul „Construire drum de legătură între Strada Milcov și Strada Poenii” - adresa Institutiei Prefectului – Județului Olt nr. 27568/22.06.2022, prin care se solicită revocarea actului administrativ mai sus menționat; - prevederile art. 123, alin. (5) din Constituţie, art. 249, alin. (4), art. 255, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, care prevăd „tutela administrativă”. Propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/28.04.2022, referitoare la aprobare Studiu de fezabilitate și Indicatori Tehnico - Economici pentru obiectivul „Construire drum de legătură între str. Milcov și Poenii
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatin 

DIN ACEEASI CATEGORIE
Program OLTTV

L M M J V S D


* Publicitatea este difuzata in timpul talk-show-urilor (ora 20:20), stirilor (ora 19:30) și între emisiuni.

STIREA SAPTAMANII
Slatina 650
OLTTV LIVE